Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Sep 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                            ¢£ÁAPÀ: 25/9/12gÀAzÀÄ 09-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà, ¥ÀÆeÁj, eÁ:G¥ÁàgÀ, ¸Á:ºÀĸÉãÀ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÉJ-33,2508gÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÀ«vÁ¼À-73PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆøïÖ gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ, eÁ:¨sÉÆë,11ªÀµÀð, 5£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀjUÉ   wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà , eÁ:ªÀqÀØgÀ, 45ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ºÀĸÉãÀ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: : 93/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ:25.09.2012 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉÉUÉ 1 £Éà Pɦ¹ ªÉÄãï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀÀæ gÀ¸ÉÛ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  C¤Ã¯ï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¸ÀĨsÀ£ÁxÀ ¥ÁmÉïï, G: ¯Áj qÉæöʪÀgï, ¸Á: ¥ÀAZÀPÀgÀÄ f: ¹¢ gÁdå: ªÀÄzÉå ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: ¹.f.N-7 JA.©-3775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ   ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/AiÀÄÄ-7691 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÄÝ C®èzÉà CzÉà jÃw E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-7287 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  73/2012 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

                                                       
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         FgÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 30 ªÀµÀð eÁB §rUÉÃgÀ GB PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ [UÀAqÀ] ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ 25 ªÀµÀð eÁB §rUÉÃgÀ GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ  FPÉUÉ  CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®AB 498[A], 323,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ; 25.09.2012 gÀAzÀÄ 11.45¬ÄAzÀ  12.45 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è                                                                  ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ zÀ°è    ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°,     ¸Á: ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è MlÄÖ 30 °Ã. ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆj£À ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁÀ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ: 300/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 273,284 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÀtÚ ¸ÀAUÀ£Á¼À ªÀ: 23, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀqÉ zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀ:35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀ: 34, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÄ ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DvÀ¤UÉ  ¤£Àß vÀAzÉ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁjzÁÝ£ÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À  ºÉUÀ® ªÉÄð£À ¨ÁgÀPÉÆî£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 124/2012 PÀ®A 341, 323, 324, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


                 CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ 1]¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 53 2) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 423) ²ªÀ§¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 55 4) ²ªÀ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 24 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À EªÀjUÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÉà «µÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ M§âjUÉƧâgÀÄ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 32 gÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36 n.J 9629 £ÉÃzÀÝjAzÀ ©vÀÛ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ £ÁåAiÀÄzÀ ºÉÆ® £ÁåAiÀÄ §UÉ ºÀjAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ ©vÀÛ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj  ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ PÉÆqÀ°  gÁqÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ, JqÀQUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À vÀªÀÄä CªÀÄgÉÃUËqÀ¤UÉ  CªÀgÀÄ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆ® ©vÀÛ¨ÉÃqÀj CAvÁ mÁæPÀÖgïUÉ CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ  mÁæPÀÖgï¢AzÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ E§âjUÉ ºÁ¬Ä¸À®Ä §AzÁUÀ C°èUÉ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ¤UÉÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌrUÉ ºÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2012 PÀ®A 504. 323. 324. 326. gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                                                                                                                                                             ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2012 gÀAzÀÄ 161  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   24,700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.