Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Apr 2011

Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:31.03.2011 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¸Á:¨ÁzÀ°ð UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ «£Á:PÁgÀt ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ azÁ£ÀAzÀ¥Àà£ÀÄ C¥Àà¤UÉ «£Á:PÁgÀt AiÀiÁPÉ §rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ §ÄzÀÄÝ ºÉüÀĪÀµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉïï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ 15.00 UÀAmɬÄAzÀ 21.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¯ÉÆÃrAUï-C£ï ¯ÉÆÃrAUï ¤µÉÃzsÀ«zÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ DzÉñÀ G®èAX¹,¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɬÄAzÀ 19.00 UÀAmÉ AiÀĪÀgÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉïï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ JA.£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¯Áj¸ÀASÉå:JAºÉZï.06,PÉ.3192 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ µÀtÄäUÀA mÉæÃqÀ¸Àð ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrªÀÄÄAzÉ ¯Áj¸ÀASÉå: nJ£ï.23,ªÉÊ.0736 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁr¹zÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ²æà £ÀgÀ¹AºÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:31.03.2011 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CA§æ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà 22 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®è¥Àà 20 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ zÉêÀvÀUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉæñÀ @ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:98/J £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨É¼É¢zÀÝ ºÀwۨɼÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀĪÁV PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ªÉÄìĹ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ:60,000/- £ÀµÀÖ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ CA¨ÉæñÀ @ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:29.03.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®ZÀªÀĪÀé UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, ¸Á:AiÀÄ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÀªÀÄä½UÉ PÁ®Ä ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ aQvÉì ªÀiÁr¸À®Ä ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPÀì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢£ÁAPÀ:31.03.2011 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀĤªÁ¹, ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ d£ÀvÁªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, UÀÄr¸À®Ä ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÀÄr¸À®°è PÀnÖzÀÝ 4 ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ JªÉÄä ¸ÀwÛzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:60,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀAUÀtÚ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:01.04.2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï¸Á§ ¸Á: ¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,8209 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄĤì¥Á°ÖAiÀÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ¤°è¹, ºÀwÛgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĹâAiÀÄ°è ¥ÁæxÀð£É ¸À°è¹ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£ÀzÀ ¨Áålj¬ÄAzÀ ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï DV EAd£ï ºÁUÀÆ Kgï QèãÀgïUÉ ¨ÉAQvÀUÀÄ° ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, PÀÆqÀ¯Éà ¨ÁåljAiÀÄ£ÀÄß r¸ïPÀ£ÉPïÖ ªÀiÁr, C°èzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, Kgï QèãÀgï, røÀ¯ï¥ÀA¥ï, ªÉÊjAUï ºÁUÀÆ ¨Áålj ¸ÀÄlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:50,000/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C§ÄݯïªÀÄfÃzï PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ïzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, G¥À¼É¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, C¼Àî¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, ¥Á®AiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ, PÀAmÉ¥Àà vÀAzÉ ¯ÉÆÃR¥Àà, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 3 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:830/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.