Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Nov 2017

Reported Crimes


                                                     
                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¢Ã¥Á @ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ «gÀÄ¥ÁQë ¸Á°ªÀÄoÀ 24 ªÀµÀð eÁw dAUÀªÀiï G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¨É½UÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û PÉÆüÀ¨Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀÄªÉ J-1 «gÀÄ¥ÁQë eÉÆvÉ FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 50,000/- ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀjUÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀĪÁVzÀÄÝ, J-1 ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÁÛ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, J-2 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 2 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, J-2 jAzÀ 5 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ 3 wAUÀ¼À UÀ©üðuÉ ¬ÄzÀÄÝ J-1 DPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 2-2-16 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ vÉUɹPÉÆÃ, E®èªÉà UÀĽUÉ £ÀÄAUÀÄ,  £À£ÀUÉ FUÀ¯Éà E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄUÀÄ ¨ÉÃQ®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£É ¨É½îUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ EzÁÝUÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-10-17 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ 2 ®PÀë ºÀt & 3 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÀgÀ¢zÀÝgÉà ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.254/17 PÀ®A 498(J), 323,504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 31-10-17 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 23 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 FºÉZï-1009 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä AiÀÄ 1£Éà PÁæ¸ï£À ªÀĺÁgÁd ªÉÊ£ï±Á¥ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ PÀqÉ ¬ÄAzÀ PÀȶ «±Àé «zÁå®AiÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ zÀÝjAzÀ ¹ÌÃqÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è  E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁVzÀÄÝ, ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥Àr¹, jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ w½¹gÀÄvÁÛgÉ.  C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛUÉ vÉgÀa PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨ÉAQ Qr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2017 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 03.11.2017 gÀAzÀÄ 58 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 7000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.