Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Aug 2015

Reported Crimes

                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
   ¢£ÁAPÀ 15/8/15 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ J¦¹ £ÀA.109 ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-36f-281 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀA¥ËAqï UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ d»ÃgÀÄ¢Ýãï SÁ¢æ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄÄ¢ÝÃ£ï  SÁ¢æ, ªÀÄĹèA, ¸Á: dĪÀÄä® zÉÆrØ ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß §Ä¯Émï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ fæUÉ CqÀØ ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUɬÄj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ¤£Éß ªÀÄgÀ½£À mÁæöåPÀÖgï »rzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ zÀAvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ PÁ®gï »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¤Ã£ÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ZÁ®PÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁvÀæ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CzÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¦.J¸ï.L.gÀªÀjUÉ ºÉý ªÀÄgÀ½£À mÁæöåPÀÖgï »r¸ÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 224/15 PÀ®A 353,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 15/8/15 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ¤gÉÆýî 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¤gÉÆýî 8 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:C«ÄãÀUÀqÀ FvÀ£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-42  J¥sï-1550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀCwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À vÀ¯ÉUÉ EvÀgÉqÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, §¸ï ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಮೃತ ²æêÀÄw. FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 52 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:¨sÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ. ಈಕೆಯು ಪಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà, 62 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£À ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದು, ಮೃತಳು ದಿನಾಂಕ:15-08-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಬೋಗಾಪೂರ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ತೋಟದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆವು ಕಸ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ  ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ತುರುವಿಹಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗುಣಮುಖಳಾಗದೇ  ರಾತ್ರಿ 11-40 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೃತಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ಸಂ.16/2015 ಕಲಂ.174 ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:15-08-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲಗಪ್ಪ, ವಯ:38, ಜಾ:ಮಾದಿಗ,:ಕೂಲಿಕೆಲಸ, ಸಾ:ಏಳುರಾಗಿಕ್ಯಾಂಪ್.FvÀ£À ಅಣ್ಣನ ಮಗ ನಾಗರಾಜನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ 01 ಹನುಮಂತ ನೇದ್ದವನು ಅಳಿಯ ಅಂತಾ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜನು ನಾನೇನು ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕನಾ ಹಂಗೆ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಅಂದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳಸಿ ಆರೋಪಿ 01 ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಇದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 7-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಏಳುರಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ 01 ರಿಂದ 05 ನೇದ್ದವರು ಒಂದು ಗೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ಬಸವರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮದೇನಲೇ ಸುದ್ದಿ ಮಾದರ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಬಸವರಾಜನ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ತಡೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಅಂಬಮ್ಮ, ಗದ್ದೆಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಗಪ್ಪ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ,ರಾಡ್ ನಿಂದ ,ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಎಡಗೈ ತಿರುವಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಂಬಮ್ಮಳಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಗದ್ದೆಪ್ಪನಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಒಗೆದು ಮೂಕ ಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಿಗ್ರಿ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ.157/2015,ಕಲಂ.143,147,148,341,323,504,324,355,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ರೀತ್ಯ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
¯ÉêÀ zÉë ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

         ¢£ÁAPÀ: 14/08/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÀPÉÃgÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è, ¦ügÁå¢ ²æà ¨sÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ: ¨sÉÆÃd¥Àà, 35ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, MPÀÄÌvÀ£À, ¸Á: ©.UÀuÉPÀ¯ï §AUÁgÀ§AqÉ vÁAqÀ. FvÀÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgï ºÁQ¹zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è G¼ÁîUÀrØ, ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ºÁUÀÄ EvÁå¢ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¢zÀÄÝ FUÉÎ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¨É¼É PÀrªÉÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ RZÀÄð ªÀÄvÀÄÛ UÉƧâgÀ ©ÃdzÀ ¸À®ÄªÁV ºÀtªÀÅ ¸Á®zÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ 1)§¸ÀìªÀÄä £ÁAiÀÄPï ©. UÀuÉPÀ¯ï .2)«gÉñÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀAeï  3)ªÉAPÀmÉñÀ ®ªÀiÁt §AUÁgÀ§Ar vÁAqÁ   4)UÀÄAqÀ¥Àà ®ªÀiÁt §AUÁgÀ§Ar vÁAqÁ   5)¸ÀÆUÀ¥Àà ©.UÀuÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄ6)UÉÆ®ègÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¥ÀAzsÁå£À7)ªÀÄÄA¨ÉÊ¥ÉÃmÉ ©üêÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀÄ, ¥ÀAzsÁå£À8)£ÀgÀ¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ©.UÀuÉÃPÀ¯ï 9)F±À¥Àà PÉÆÃmÉUÀgï ©.UÀuÉÃPÀ¯ï. 10)©üêÀÄtÚ ®ªÀiÁt V£ÁߣÁAiÀÄÌ vÁAqÀ. 11)ªÀiÁAvÀ¥Àà ¸ÀÆAiÀÄð£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ. 12)ªÉÆãÀ¥Àà ®ªÀiÁt §AUÁgÀ§Ar vÁAqÀ. 13)ºÉqïªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¥ÀAzsÁå£À. EªÀgÀÄUÀ¼À PÀqɬÄAzÀ ¸Á®zÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2,50,000 gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸Á® PÉÆlÖ ªÉÄîÌAqÀ d£ÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¸Á®zÀ C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rØ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ vÉÆÃZÀzÉ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2015 PÀ®A. 38 PÀ£ÁðlPÀ ¯ÉªÁzÉë C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2004  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 16-08-2015 ರಂದು 09.30 ಎಎಂ ಸುಮಾರು ಇ.ಜೆ. ಉದ್ಬಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಟಿಸಿ-4918 ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ನಂಬರ್ ಇರಲಾರದ ಟ್ರಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ ತಮ್ಮ ಚಾಲಕನಿಗೆ [ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è]ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯ ಚಾಲಕನು ಇ.ಜೆ. ಉದ್ಬಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಉಸುಕನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಮರಳು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 240/2015 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 & 379 IPC ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2015 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.