Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jul 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ದಿನಾಂಕ: 08-07-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 1) PÉ.J£ï £ÁUÉÃUËqÀ ¸Á: G¦à£ÀAUÀr  2) ºÉÊzÀgï vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á: PÉÆAiÀiÁè UÁæªÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ  3) ªÀįÉèñÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ  4)  ªÉƺÀäzï C° ¸Á: ºÀnÖ 5) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ¸Á:  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ,   EªÀgÀÄ ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶಹೊಂ¢ ಫಿರ್ಯಾದಿ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀÄÄåªÉ¯ï ªÀAiÀiÁ: 28, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: C¹¸ÀÖAmï ¥sÉÆÃgïªÀÄ£ï ¸Á: ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt FvÀ£À ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮದು ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಫೋಸ್ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿಸಿ  ಆರೋಫಿ ನಂ 01 ಮತ್ತು 02 ನೇದ್ದವರಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಲಾಡ್ಜ್ ನ ರೂಮ್ ನಂ 105 ರಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ನೇದ್ದವನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡುವದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಅಂತಾ  1,06000/- ಪಡೆದುಕೊಂಡು  ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡದೇ ಮೋಸಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 207/14 PÀ®A. 420 ¸¸À»vÀ 34 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ಮಾನವಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà, 81 ªµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À / ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: VÃvÁ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉæøÀÛªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಹೊಲ ಸ.ನಂ 95 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 8 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕಳಾದ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ ಪರಣ್ಣ ಇವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು  ದಸ್ತಾವೇಜು ಸಂ 104/06-07 ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದಿ. ಶರಣಮ್ಮಳ ಮಗನಾದ ದಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಈತನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರನಲ್ಲಿ ಓ.ಎಸ್. ನಂ 199/02 ರ ಪ್ರಕಾರ  ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು  ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನೆಡೆದಾಗ  ದಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ  ಅರ್ಜಿದಾರ ಮೃತಪಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅಬೇಟೆಡ್ ಅಂತಾ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ] « «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¢. «. «±Àé£ÁxÀ, ¸Á: ¨ÁæºÀätªÁr ªÀiÁ£À«
2]«¥ÁªÀðwUÀAqÀ¢.«.«±Àé£ÁxÀ,¸Á:¨ÁæºÀätªÁr
ªÀiÁ£À«3] «. ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¢. «. «±Àé£ÁxÀ, ¸Á: ¨ÁæºÀätªÁr ªÀiÁ£À«
4] «. ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¢. «. «±Àé£ÁxÀ, ¸Á: ¨ÁæºÀätªÁr ªÀiÁ£À«
ರವರು ( ಮೃತ ದಿ. ವಿ. ವಿಶ್ವನಾಥನ ಮಕ್ಕಳು) ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಾಯಚೂರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯು ನೆಡೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ಆರೋಪಿತರು ಮಾನ್ಯ  ಹೈ ಕೋರ್ಟ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತೀರ್ಪು ಆರೋಪಿತನ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರಿಂದ 4 ರವರು ತಮ್ಮ ವಕೀಲನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ 5 ²æà ¥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgÀ ¥À. zÁgÉÆÃf ¸Á: UÁA¢üãÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ರವರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಓ.ಎಸ್. ನಂ 60/12 ರನ್ವಯ ದಾವೆ ಹೂಡಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಸದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಹೊಲವನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ  ಕ್ರಮ  ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.179/14 ಕಲಂ 463,471,477,420 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀÄ°UÉAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå fAPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÉÆgÀ« vÁ : ªÀiÁ£À«. FvÀನು ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವಿ ಮಹೇಂದ್ರ & ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್  ಮಾನವಿರವರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವರಾಜ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂ. 1398869 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ತಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲಾರದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2) «. ¸Àwñï vÀAzÉ «. PÀȵÀÚªÀÄÆwð ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁ : ªÀiÁ£À«. ರವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ±ÀQïï DºÀäzï ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀĺÉÃAzÀæ & ªÀĺÉÃAzÀæ ¨ÁæöåAZï ¸À«ð¸ï °«ÄmÉqï ªÀiÁ£À« vÁ : ªÀiÁ£À«.
ರವರು ಸ್ವರಾಜ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. 744 ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-36 ಟಿಬಿ-4760 ನೇದ್ದನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲೆವರಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ.2ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ದಿನಾಂಕ 10-06-14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮಹೇಂದ್ರ & ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾನವಿ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 & 2 ನೇದ್ದರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಸ್ವರಾಜ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. 744 ಕೆಎ-36 ಟಿಬಿ-4760 ನೇದ್ದನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಆರೋತರಿಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ  ಕ್ರಮ  ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.180/14 ಕಲಂ 419, 420, 424, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ :10-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ  ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà zÉÆùV£ÀªÀgÀÄ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:ªÀÄ®è¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ®è¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA§gÀÄ 25 gÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ 5 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ 1) £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 10-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÀÄZÀÄÑ, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr vÀ¯ÉUÉ ªÉÄÊ-PÉÊ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉÃlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 63/14 PÀ®A 143.147.148.323.324.307.504.506  ¸À»vÀ 149 I.P.C rAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ:- 10/07/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.©üêÀÄ¥Àà vÀAzsÉ §¸À¥Àà 24ªÀµÀð,ºÀjd£À PÀÆ°PÉ®¸À   ¸Á- CgÀµÀtÂV.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀvï¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà   ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ        CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J®ègÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ `` K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀÄ¯É CAvÁ CAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ  JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®UÉ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, ºÀ£ÀĪÀÄAw FPÉAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß E°èAiÉÄà ªÀÄÄV¹zÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ‘’ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.. UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2014 PÀ®A.-143,147,148,341,354,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ:- 10-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ UÁ¼É¥Àà, 38ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ.ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¤AUÀ¥Àà EzÁÝUÀ 1) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ PÀÆr¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 9, 4JPÀgÉ 5UÀÄAmÉ d«Ää£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ "J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛPÁ¼ÀÄ ©Ãd ©vÀÛ®Ä ºÉÆUÀÄvÉÛ£É ¤Ã£É£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ £ÉÆqÀÄvÉÛ£É,  CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ PÀÆqÀ  F ¤AUÁå ¸ÀƼÁå ªÀÄUÀ£À£ÀÄß K£ÀÄ £ÉÆqÀÄwÛj MzɬÄj CAvÁ C£ÀÄßvÁ DgÉÆæ £ÀA 04 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ eÉÆgÁV zÀ©âzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁræ £ÉÆÃqÉÆt ¤ªÀÄä£ÀÄ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2014 PÀ®A,- 143, 147, 148. 323, 324. 504, 506 ¸À»vÀ 149  L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ:- 10-07-2014 gÀAzÀÄ PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀtÚ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) C¥Áàf vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðgÁªï ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: PÀªÀiÁä   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ   ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 06 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ಪಿರ್ಯಾದಿ  ದ್ಯಾಮವ್ವ ಗಂಡ ನೀರುಪಾಧಿ ತೋಡಿಕೇರ ವಯಃ23 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃಕುರುಬರು ಉಃಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾಃನಾಗರಬೆಂಚಿ ಹಾಃವಃಅಂತರಗಂಗಿ EªÀgÀzÀÄ  ಅಂತರಗಂಗಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ 4.23 ಗುಂಟೆ ಹೊಲವಿದ್ದ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಸಾಃಅಂತರಗಂಗಿ  FvÀ£À ಹೊಲವಿದ್ದ  ದಾರಿ ಸಂಭಂದ ಆರೋಪಿತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಯವರೆಗೆ  ಜಗಳವಿದ್ದು ಅದೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 10.07.2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮತ್ತು ಗಂಡ ನೀರುಪಾಧಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಶೆಡ್ಡಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ  ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎನಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ನನ್ನ ಹೊಲದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಡ ಅಂದರೂ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೀರಿಯೇನಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ತುಳಸಾಡುತ್ತಿರಿಯೇನಲೆ ಸೂಲೇ ಮಕ್ಕಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಸೂಳೇ ನಿನ್ನದು ಬಹಳ ಆಗೇತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕುಪ್ಪಸ ಹಿಡಿದು ಹೇಳದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 88/14 ಕಲಂ 447,354,323,504,506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2014 gÀAzÀÄ    92 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   16,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.