Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


                ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, 30 ªÀµÀð, eÁ-ZɮĪÁ¢, G-UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Éå, ¸Á:eÁ°¨ÉAa. FPÉAiÀÄÄ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¼ÁVzÀÄÝ, JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ DPÁAPÉë¬ÄzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÁªÀðvɪÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ©üêÀĪÀé UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà, EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ ¤vÁå£ÀAzÁ gÉrØ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£ÀgÉrØ, 35 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, G- UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: ªÀÄAd¯Áð  FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë¼À£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ vÀ£Àß PÁj£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAd¯ÁðzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆrºÁQ, DPÉUÉ  ¨ÁåUÀgï eÁwAiÀĪÀ¼ÁzÀ ¤Ã£ÀÄ CzsÀåPÀë¼ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ºÉÃUÉ C»¸À° CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉzÀj¹ vÀ£Àß zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è ºÉArPÀ¸ÀªÀ£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 23-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£À  ªÀģɬÄAzÀ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/2012 PÀ®A. 363, 343, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) (15) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989£ÉÃzÀÝgÀ°è  UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                         ¢£ÁAPÀ:-23-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 ¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢: 24-12-2012 gÀ ¨É¼ÀVΣÀ 8-00 gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄƸÀÆ¥sÀC° eÁVgÀzsÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï «ÄÃgÀC° eÁVgÀzsÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: UÁågÉÃeï PÉ®¸À ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀ  £Áå±À£À¯ï UÁågÉÃeï ±ÉÃlÖjUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ UÁågÉÃeï£À°è EnÖzÀÝ PÀ©âtzÀ vÀÄPÀÌrUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆïïÖ£ÀlÄÖ ºÁUÀÆ 6 PÁèA¥ïUÀ¼ÀÄ C.Q 15.000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA.289/12 PÀ®A.457.380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  25.12.2012 gÀAzÀÄ  123  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.