Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Jun 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:19.06.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü qÁPÀÖgïgÁzÀ ²æà £ÀgÉÃAzÀæ JA.¹.gÀªÀgÀÄ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¦.f. ºÁ¸ÉÖïïUÉ ªÉÆÃmÁgï¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÉÆÃqï£À°ègÀĪÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 19.06.11gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CqÀ«¨Á«vÁAqÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÁUÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß w¥ÉàAiÀÄ°è UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzsÀÀ PÀ¸À Dj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ §AzÀÄ E°è UÉƧâgÀ ºÉÃgÀ®Ä zÁjAiÀÄ£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®èªÉà CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 19.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ PÀÄtÂÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÄ EªÀgÀ aPÀÌ¥ÀàgÀªÀgÀÄ ºÁQzÀ JgÀqÀÄ £É®Äè ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ PÉE© ªÉÊAiÀÄgïUÀ¼ÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV eÉÆÃgÁV ©Ã¹zÀ UÁ½UÉ MAzÀÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀÄ°zÁUÀ ¨ÉAQAiÀÄ Qr §tªÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV CAzÁdÄ gÀÆ.8,000/- ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:19.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚgÀªÀgÀÄ ºÁQzÀÝ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAzÁdÄ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:19.06.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀìtÚ CAvÀgÀUÀAV ºÁUÀÄ §¸ÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, ªÉÄÃn £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À±ÉÃmÉÖ¥Àà, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸ÀdÓ£À, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ DzÀtÚ ¸ÀdÓ£À, C¯ÁA¸Á§ vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á§, wªÀÄätÚ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÉ®ègÀÆ HgÀ »AzÉ ºÁQzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ½UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ° CAzÁdÄ 2®PÀë 25 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ MlÄÖ 8 ¨sÀvÀÛzÀ ºÀÄ°è£À §tªÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÁ¹ AiÀÄAPÉÆèÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï, 23 ªÀµÀð, CmÉÆà qÉæöʪÀgï FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ §¸ÀªÀ¸À«Äw ªÀÄÄA¢£ÀÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ:19.06.11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00UÀAmɬÄAzÀ ¢:20.06.11gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmɪÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉAiÉÄAzÀÄ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.06.2011 gÀAzÀÄ 189 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 34,300/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.