Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Dec 2019

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ : 02-12-2019 ರಂದು  ಸಂಜೆ ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸರ್ಕಲ್  ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಜನರಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂಬರಗಳನ್ನು  ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಐ  ತುರುವಿಹಾಳ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಿಸಿ-679 ರವರಿಂದ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಪಡೆದು ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ , HC 233, PC-679, ರವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ  6-00 ಪಿ.ಎಂ  ಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ನಂಬರ 01 §¸ÀªÀAvÀ ¹AUï vÀAzÉ ¨Á¯Áf ¹AUï, ªÀAiÀÄ-35, eÁ:gÀd¥ÀÆvï, G: PÀÆ°, ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ: ªÀÄ¹Ì   ನೇದ್ದವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 1320 ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ & ಬಾಲ್ ಪೆನ್  ನೇದ್ದವಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನು ತಾನು ಬರೆದ ಮಟ್ಕಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 WÀ£ÀªÀÄoÀzÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÀÆUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä 38 ªÀµÀð  eÁ:dAUÀªÀÄ, G:ªÀÄmÁÌ §ÄQÌ, ¸Á:PÀtÆÚgÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ:ªÀÄ¹Ì (§ÄQÌ)  ರವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನೊಂದಿಗೆ  7-45 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಠಾಣಾ NCR ನಂ. 54/2019 ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೀಕೃತ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಿಂಧನೂರು ರವರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ  03-12-2019 ರಂದು 4-30 Pm ಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸದರಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದಂತೆ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 203/2019 ಕಲಂ 78  (iii)  ಕೆಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತುರೆ.

SC/ST ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.

¢£ÁAPÀ 29-11-2019 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು zÉêÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ UÀÄr¸À°, ªÀAiÀÄ:30 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:§¸Á¥ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀÄ¹Ì ಇವರು ¥Á°£ÀAvÉ ªÀiÁrzÀ G¼ÁîUÀrØ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃV ¨ÉÆÃgï ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆèÁ zÉÆgÉ eÁ- £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- vÉVκÁ¼À UÁæªÀÄ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 6 ಜನರು  vÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛzÀÝ ¦gÁå¢UÉ PÀÆV ªÀģɬÄAzÀ §ÄwÛ vÀA¢Ý¤ Hl ªÀiÁqÀÄ ¨Á, §ÄwÛ vÀA¢¤ FUÀ¯Éà Hl ªÀiÁqÀÄ ¨Á CAvÁ ¥ÀÄ£ÀB MvÁ۬Ĺ PÀgÉzÀÄ, JgÀqÀÄ eÉÆüÀzÀ gÉÆnÖ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄQÌPÁ¬Ä(§ÄqÀªÉÄÃPÁ¬Ä)ZÀnß PÉÆnÖzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥Á°UÉ §¸ÀtÚ£À ºÉÆ® ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉüÀzÉ, £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀªÀgÀ ºÉÆ® ªÀiÁr G¼ÁîUÀrØ ¨É¼ÉzÀÄ CªÀjUÉ gÉÆPÀÌ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁrzÉÝïÁè, HlzÁUÀ «µÀ ¨Égɹ PÉÆnÖzÉÝÃ£É ¤Ã£ÀÄ FUÀ wAzÉïÁè ªÀÄÄVvÀÄ £ÉÆÃqÀÄ EA¢UÉ ¤£Àß PÀxÉ CAvÁ CAzÀÄ, DgÉÆævÀ£ÀÄ «µÀ ¨Éj¹zÀ Hl w¤¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥Àæwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸À¢æAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ UÀtQÃPÀÈvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 129/2019 PÀ®A 328, 307 L¦¹ & 3(2)(va) SC/ST(PA) Act-1989  wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.