Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Sep 2012

Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzïgÀ¦ü ¨Á¬ÄPÀnÖ , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ªÀĺÀäzïgÀ¦ü vÀAzÉ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï ¨Á¬ÄPÀnÖ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 07 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 02 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ  ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ PÀÆr DPÉUÉ  ¤Ã£ÀÄ zsÀjzÁæªÀÄÄAqÉ E¢Ýà ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÁV¤AzÀ zsÀjzÀæ ºÀwÛzÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ ¸ÀeÉÃjAiÀÄ£ï ªÀÄÆ®PÀ ºÉjUÉ DVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýPÉÆAqÀgÉ ¤AzÀÄ EzÉà UÉÆüÀÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ , zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 29-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ±ÁSÁ¢æzÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj  §AzÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÁPÀ DUÀ¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃj¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2012 PÀ®A.498(J) , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢:29-09-12 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è 1] ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð,PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ( DgÉÆæ £ÀA: 2 ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ¼É) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄvÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ¹PÀÄÌ©¢zÀÄÝ  £ÁUÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ  1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.100/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:63/2012 PÀ®A:273, 284 L¦¹ 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢:29-09-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á® £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÆAqÁ FgÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¨ÉÃqÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:d¯Á® £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:62/2012 PÀ®A:273,284 L¦¹ 32,34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ªÀÄÈvÀ gÀvÀߥÀà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzɬÄAzÀ fêÀAvÀ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 30-09-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀÄUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 34/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 Hn a£ÀßzÀ UÀt PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1] ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ 44 ªÀµÀð 2] §®ªÀAvÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ4] gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ltPÀ£ÀªÀÄgÀr J¯ÁègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÀÄÄAqÀ®UÀÄAqÀ ºÁUÀÆ5] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á-Hn ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ G¥Àà£ÀUËqÀ 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-Hn  FvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀi£À¸ÀÄì EzÀÄÝ EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ. ¢-27/09/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj zÀÄgÀÄUÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éà ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É eÁ®ºÀ½î¬ÄAzÀ ®QÌ ºÀ¼ÀîzÀ°è ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CqÀØ ¤°è¹ PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄZÀÄÑ ,ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ,Hn a£ÀßzÀ UÀt ¸ÀAWÀPÉÌ CzsÀåPÀë£À£ÁV ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀzÉ EzÀÝ£É CAvÁ PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ£Àß eÉÆÃvÉVzÀÝ SÁd ¸Á§ ¸ÀºÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2012 PÀ®A-143.147.307.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2012 gÀAzÀÄ 187 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  30,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.