Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Apr 2018

Reported Crimes


                                                                                            
                                        
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAUÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢£ÁAPÀ 05/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ ²æà ¹zÀÄÝ ªÉÊ §Ar eÉ.r.J¸ï. ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß (zÀéd) »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÀédªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀAPÀgï D£ÀAzÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÉDgï.L.r.J¯ï. E¯ÁSÉ ¸ÀzÀå J¥sï J¸ï nêÀiï05 °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ «zÁ£À¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ 57  ªÉÆÃ.£ÀA 9886148350 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. 160/2018 PÀ®A 171 (ºÉZï), 188, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ.05-04-2018ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 08-00ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಜುಟ್ಲವರು ಜಾತಿ-ಮಾದಿಗ ವಯ-60ವರ್ಷ,ಕೂಲಿಕೆಲಸ,ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರು ಈತನು ಕಲ್ಲೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮಜೀ ಎ.ಎಸ್.. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ದಾಳಿಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಒಟ್ಟು 34.560 ಮೀ.ಲೀಟರ ಮದ್ಯ ಅ.ಕಿ.ರೂಪಾಯಿ 13,340=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ದನ್ನು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.7,500=00ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾ ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 82/2018 ಕಲಂ: 32,34 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ 04/04/2018 ರಂದು  20-10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 21-10 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಆರೋಫಿ ಸಣ್ಣ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 42 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಒಕ್ಕಲತನ  ಸಾ: ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ತಾ: ಮಾನವಿ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್  ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಕವಿತಾಳ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿತನು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 1) 330 ML -  KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER 10 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 70 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 700  ರೂ/- 2). 90 ML ORIGINAL CHOICE EXTRA MALT- 40 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 22.34 RS .ಕಿ 893  ರೂ/- 3)180 ML  OLD TAVERN WHISKY 06 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 68.56 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 411.36 ರೂ/- 4) 650 ML -  KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER 05 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 625 ರೂ/- ಒಟ್ಟು .ಕಿ 600  ರೂ/- 5) 90 ML MC DOWELLS NO 1 CELEBRATION DELUXE XXX RUM 09 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 41.42 ರೂ. 6). 90 ML  OLD TAVERN WHISKY 23 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 41.42 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 952.66 ರೂ/- ಹೀಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 14.100 ML 3955.4 ರೂ /- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ , ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 87/2018 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁð¢ dªÀĸÉÃgÀ C° vÀAzÉ PÁ¹ÃªÀĸÁ§, 70ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï, vÁ; zÉêÀzÀÄUÀð ಈತನ CtÚ£À ªÀÄUÀ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ £À©ü¸Á§ FvÀ£À ®UÀߪÀÅ EgÀÄzÀjAzÀ ®UÀß ¥ÀwæPÉUɼÀ£ÀÄß ºÀAZÀĪÀzÀgÀ ¸À®ÄªÁV, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁUÀĪÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ §qÉøÁ§ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA§gÀ PÉJ-04/E.J¥sï -5746 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ EAzÀÄ ¢: 05-04-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀĺÀäzÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀUÀ¼ÁzÀ UÀ®UÀ, ªÀÄÄAqÀgÀVUÀ¼À°è ®UÀß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa, ªÁ¥Á¸À vÀªÀÄä HgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀðeÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjUÀÄqÀØzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀjUÀÄqÀØzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÄðµÀ£ï 241 r.L mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-36 n©-42 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzÀ¸Á§ FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ r¸ï ZÁdð DV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 182/2018  PÀ®A:  279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¢£ÁAPÀ 05-04-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄPÀ̽î, 32 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉ, ¸Á: D¯ÉÆÌÃqÀ, vÁ; zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁUÀĪÀ eÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀĸÁé«Ä ¸Á; D¯ÉÆÌÃqÀ (¹AUÉÃgÀzÉÆrØ) EªÀjUÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£É ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁVzÀÝjAzÀ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀzÀgÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä eÁ£ÀªÀÄä¼À eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀĪÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: D¯ÉÆÌÃqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36/5009  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁå¢UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀUÉ ºÉÆÃV, ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÁ¥Á¸À PÁå¢UÉgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ D¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.f PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ UÀAUÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiË£ÉñÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ eÁ£ÀªÀÄä EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV £ÉÆÃrzÀÄÝ, ªÀiË£ÉñÀ£À »AzÉ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä¼À£ÀÄß aQvÉìUÉAzÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁæ¸À£À zÁjAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 183/2018  PÀ®A:  279, 304 [J] L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2018 gÀAzÀÄ 368 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 57,600/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes


                                                                                            
                                        
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAUÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¢£ÁAPÀ 05/04/2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ ²æà ¹zÀÄÝ ªÉÊ §Ar eÉ.r.J¸ï. ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁjAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV eÉ.r.J¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß (zÀéd) »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ avÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è zÀédªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ±ÀAPÀgï D£ÀAzÀ vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ PÉDgï.L.r.J¯ï. E¯ÁSÉ ¸ÀzÀå J¥sï J¸ï nêÀiï05 °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ «zÁ£À¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ 57  ªÉÆÃ.£ÀA 9886148350 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. 160/2018 PÀ®A 171 (ºÉZï), 188, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå d¦Û ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ.05-04-2018ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 08-00ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಜುಟ್ಲವರು ಜಾತಿ-ಮಾದಿಗ ವಯ-60ವರ್ಷ,ಕೂಲಿಕೆಲಸ,ಸಾ:ಕಲ್ಲೂರು ಈತನು ಕಲ್ಲೂರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಮಜೀ ಎ.ಎಸ್.. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ದಾಳಿಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ ತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಒಟ್ಟು 34.560 ಮೀ.ಲೀಟರ ಮದ್ಯ ಅ.ಕಿ.ರೂಪಾಯಿ 13,340=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ದನ್ನು ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.7,500=00ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾ ಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 82/2018 ಕಲಂ: 32,34 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ 04/04/2018 ರಂದು  20-10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 21-10 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಆರೋಫಿ ಸಣ್ಣ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ 42 ವರ್ಷ ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಒಕ್ಕಲತನ  ಸಾ: ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ತಾ: ಮಾನವಿ ಹಿರೇದಿನ್ನಿ ಈತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್  ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಕವಿತಾಳ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಧಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿತನು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಪಾನ್ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 1) 330 ML -  KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER 10 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 70 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 700  ರೂ/- 2). 90 ML ORIGINAL CHOICE EXTRA MALT- 40 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 22.34 RS .ಕಿ 893  ರೂ/- 3)180 ML  OLD TAVERN WHISKY 06 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 68.56 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 411.36 ರೂ/- 4) 650 ML -  KINGFISHER STRONG PREMIUM BEER 05 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಒಂದು ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ 625 ರೂ/- ಒಟ್ಟು .ಕಿ 600  ರೂ/- 5) 90 ML MC DOWELLS NO 1 CELEBRATION DELUXE XXX RUM 09 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 41.42 ರೂ. 6). 90 ML  OLD TAVERN WHISKY 23 ಪೋಚ್ ಗಳು, ಒಂದು ಪೋಚ್ ಬೆಲೆ 41.42 ರೂ ಒಟ್ಟು .ಕಿ 952.66 ರೂ/- ಹೀಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 14.100 ML 3955.4 ರೂ /- ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು  ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮತ್ತು ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿನಿಂದ , ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 87/2018 ಕಲಂ 32.34 ಕೆ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁð¢ dªÀĸÉÃgÀ C° vÀAzÉ PÁ¹ÃªÀĸÁ§, 70ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï, vÁ; zÉêÀzÀÄUÀð ಈತನ CtÚ£À ªÀÄUÀ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ £À©ü¸Á§ FvÀ£À ®UÀߪÀÅ EgÀÄzÀjAzÀ ®UÀß ¥ÀwæPÉUɼÀ£ÀÄß ºÀAZÀĪÀzÀgÀ ¸À®ÄªÁV, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁUÀĪÀ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ §qÉøÁ§ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA§gÀ PÉJ-04/E.J¥sï -5746 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ EAzÀÄ ¢: 05-04-2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÀĺÀäzÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ HgÀUÀ¼ÁzÀ UÀ®UÀ, ªÀÄÄAqÀgÀVUÀ¼À°è ®UÀß ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀAa, ªÁ¥Á¸À vÀªÀÄä HgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀðeÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀjUÀÄqÀØzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀjUÀÄqÀØzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÉÄ¹ì ¥sÀUÀÄðµÀ£ï 241 r.L mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J-36 n©-42 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹, ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzÀ¸Á§ FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ r¸ï ZÁdð DV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ದೇವದುರ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 182/2018  PÀ®A:  279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¢£ÁAPÀ 05-04-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄPÀ̽î, 32 ªÀµÀð, ªÀqÀØgÀ, ¸ÀªÀiÁd¸ÉêÉ, ¸Á: D¯ÉÆÌÃqÀ, vÁ; zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁUÀĪÀ eÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀĸÁé«Ä ¸Á; D¯ÉÆÌÃqÀ (¹AUÉÃgÀzÉÆrØ) EªÀjUÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£É ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁVzÀÝjAzÀ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀzÀgÀ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä eÁ£ÀªÀÄä¼À eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀĪÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¸Á: D¯ÉÆÌÃqÀ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36/5009  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁå¢UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀUÉ ºÉÆÃV, ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÁ¥Á¸À PÁå¢UÉgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ D¯ÉÆÌÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J.f PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ UÀAUÀªÀÄä zÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiË£ÉñÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, vÁ£Éà ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ eÁ£ÀªÀÄä EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¥ÀævÀåPÀëªÁV £ÉÆÃrzÀÄÝ, ªÀiË£ÉñÀ£À »AzÉ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä¼À£ÀÄß aQvÉìUÉAzÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÄåªÁUÀ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁæ¸À£À zÁjAiÀÄ°è ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 183/2018  PÀ®A:  279, 304 [J] L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2018 gÀAzÀÄ 368 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 57,600/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.