Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:- 23-05-2012 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/12 PÀ®A. 174 (¹) ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ºÀA¥ÀªÀÄä¼À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ: ¤A¨É£ÁAiÀÄPï ¥ÀªÁgï, 32ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: D¯ÉÆÌÃqï vÁAqÀ. FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.EAzÀÄ CzÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV ©üêÀÄtÚ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À. ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ; zÉãÀ¥Àà, 44ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á; ªÀÄÆPÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀzÀ ( ©.UÀuÉPÀ¯ï FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆëzÀÄÝ, D £ÉÆë£À ¸ÀA§AzÀªÁV ¥ÀÆ£Á ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è, vÉÆÃj¹zÁÝUÀÆå ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÀqɪÉÄAiÀiÁUÀ¢ÝzÀÝjAzÀ zÉãÀ¥Àà vÀAzÉ: qÁPÀ¥Àà Z˪Áít, 48ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ªÀÄÆPÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀzÀ ( ©.UÀuÉPÀ¯ï ) FvÀ£ÀÄ DPÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ ¸ÁPÁVzÀÝjAzÀ, CªÀ¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉA§ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, ¸Á¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ¢£ÁAPÀ: 15.06.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 54/2012 PÀ®A. 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ.14-06-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ºÀÆ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ºÀÄqÉÃzÀ ªÀ, 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀ zÉÆrØAiÀÄ°è ¤°è¹zÀ ªÉĸÉìà ¥sÀUÀÆð¸À£ï PÀA¥À¤AiÀÄ mÁæPÀÖjUÉ eÉÆÃr¹zÀ MAzÀÄ rfl¯ï J¥sï JªÀiï mÉÃ¥ÀjPÁqÀðgÀ C.Q.gÀÆ.500/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ, ªÀ, 23 eÁw £ÁAiÀÄPÀ 2) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 21, 3) bÀvÀæ¥Àà vÀªÀÄzÉ ªÀiË®¥Àà ºÀjd£À ªÀ, 22 ºÁUÀÆ 4) PÀj§¸À£ÀUËqÁ vÀAzÉ vÀªÀÄä£ÀUËqÁ PÀqÉêÀĤ, ªÀ, 22 °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸Á.ºÀÆ£ÀgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄPÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ¢£ÁAPÀ: 15.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/12 PÀ®A.379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ²æÃ.ªÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ 35 ªÀµÀð, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ, FPÉUÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð.£ÀA.130/J/3 gÀ°è 2 JPÀgÉ 2-UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;08/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ vÀ£Àß d«Ää£À°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ .zÀÄgÀÄUÀ¥Àà @ zÀÄgÀÄ¥ÁvÀ¥Àà vÀAzÉ vÀļÀÄd¥Àà 60 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À.ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á Dgï,J£ï.£ÀUÀgÀ PÁåA¥À. dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆ®zÀ°è mÁæPÀÖgÀzÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ J¼ÉzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä F ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2012. PÀ®A.447, 504, 323, 354, 506.L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ®A: 498 (J) L.¦.¹.( UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ) ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ¢¢ÝV ºÁ.ªÀ.CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ ªÀÄ®èAiÀÄå£À ¸ÀAUÀqÀ 17ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è ¤Ã£ÀÄ §AeÉ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr §AzÀÄ gÁwæ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ, »ÃUÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 15-06-2012 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA.PÉÌ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÀÝ DPÉUÉ ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉøÀ£ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CüAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2012 PÀ®A.498(J),323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_ gÀªÉÄñÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À¢AzÀ PÀ¥ÀUÀ°èUÉ §ªÀÄzÀÄ PÀ¥ÀUÀ°è£À°è ©üPÉëà ¨ÉÃqÀÄvÁÛ PÀ¥ÀUÀ¯ï ¨ÉÊ®ªÀÄZÀðqï zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ MAzÀÄ §¸ï ¸ÁåAqï zÀ°è ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ DUÁUÀ CªÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÀªÉÄñÀ ªÀĺÁgÁµÀÖç CªÀÄvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ ©PÉëAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¥ÀUÀ¯ï £À°è gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ¨ÉÊ®ªÀÄZÀðqï PÁæ¹£À°è£À §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀ, ªÀiÁåQë PÁå¨ï £ÀA PÉ.J.26/88 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¥ÉÆÃvÀ£Á¼À ºÁ.ªÀ. ªÀiÁqÀ ¹gÀªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ gÀªÉÄñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CvÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ¢£ÁAPÀ: 16.06.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ ¥ÉÆ.¥Á. 29 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀ¥ÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2012 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢: 15-06-2012 gÀAzÀÄ 7-30 J. JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¦£À°è mÉÊ®gÀ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 45ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 JPÀì 5910 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Àà PÀÆæ¸ÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ 36 JA.6329 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÆÎgÀ ¸ÀzÀå ºÀnÖ vÁB °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ¸ÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå. PÉJ 36 JA. 6329 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹gÀUÀÄ¥Àà PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ¤zÀAzÀ gÁAUÀ ¸ÉÊr£À°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆmÁÖUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_ ¢:15-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1815 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á¯ï £ÀUÀgÀzÀ°è UÀAUÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀÄ UÀAUÀgÁAiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß DAzÀæzÀ PÀȵÀÚ¢AzÀ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10. °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï C.Q.E¯Áè 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.110/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 37/2012 PÀ®A.273, 284 L¦¹ 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-15/06/2012 gÀAzÄ 10:30 UÀAmÉUÉ ¢ÃªÀzÀÄUÁð £ÀUÀgÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ-15/06/2012 gÀAzÄ 10:30 UÀAmÉUÉ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¹zÀÝ¥ÀÆgÀÄ 47 ªÀµÀð G-»nÖ£À Vjt eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-§ÄAPÀ®zÉÆrتÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ PÁ½AUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-eÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦,J¸ï,L ºÁUÀÆ ¹§âªÀÄ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß,MAzÀÄ ªÀiÁlPÀ £ÀA§gÀ §gÉ¢zÀÝ ºÁ¼É ªÀÄvÀÄÛ 650/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt .,d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012 PÀ®A78[3] PÉ,¦,PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ-14/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0800 UÀAmÉU ªÉÄÊ®¥ÀÄgï zÉÆrØ [©.UÀuÉPÀ¯ï] zÀ°è ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÁtf° 12 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á_ªÉÄʯÁ¥ÀÄgï zÉÆrØ[©.UÀuÉÃPÀ¯ï] FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©,UÀuÉPÀ¯ï£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ºÀ¼ÀîªÀ£ÀÄß zÁlĪÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ CjÃPÉgÀAiÀÄ°è SÁ¹V OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¹zÀÄÝ ,gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ®VPÉÆAqÀUÁ «µÀªÀÅ ªÉÄÊAiÀÄ®è Kj ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦üÃgÁå¢ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå UÁtf° 35 ªÀµÀð eÁ_£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÉÄʯÁ¥ÀÄgï zÉÆrØ[©.UÀuÉÃPÀ¯ï] gÀªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 15.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 12/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.06.2012 gÀAzÀÄ 175 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 41,400/_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.