Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Nov 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢:12-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:13-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ KPÁA§gÀ£ÁxÀ, 24ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, r¹ÖçPï Drð£ÉÃlgï AiÀÄÄ.L.r. ¥ÉÆæeÉPïÖ, ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¨ÁUÀ°UÉ ºÁQzÀ a®PÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 2 ACER COMPANY LAPTOPS AND CHARGERS WORTH RS.24.000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.121/2011 PÀ®A.457.380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 05.08.11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ,26 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.²ªÀAV vÀ£Àß £É°è£À ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÉªÀÅ vÉUÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ºÁªÀÅ §®UÁ®Ä QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ C®è°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆj¹zÁUÀÆå PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉAU¼ÀÆj£À «PÉÆÖjAiÀiÁ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢: 12.11.11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 07-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ ¦ügÁå¢ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀÀA/ ²ªÀ¥Àà UÀĪÉÄäzÀgÀ ªÀ: 50 ªÀµÀð eÁ; £ÁAiÀÄPÀÀ,G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á.PÀPÉÌÃgÁ gÀªÀgÀÄ
UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 13/2011 PÀ®A:-174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 14-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 01:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà gÉêÀtPÀgï,»AzÀÆ zÉʪÀdÕ ¨ÁæºÀät,ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð, CPÀ̸Á°UÀ, ¸Á:UÁA¢ üZËPÀ E®PÀ¯ï f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA: ¹é¥ïÖ J¯ï.n.L.PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.25/¦ 2036 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀĪÁUÀ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁj£À ¨ÉÊ£Émï ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉAQAiÀÄ eÁé¯É §gÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁ§jAiÀiÁV PÁgÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ¸ÉÊr£À°è ¤°è¹ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ. 5,00000/-gÀÆ.UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁëöå£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ CAvÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 06/2010 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2011 gÀAzÀÄ -46--- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.