Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 May 2019

: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :
      ¢£ÁAPÀ 23.05.2019 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.«.r. ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄð ¨É½UÉÎ 0800 jAzÀ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, F JgÀqÀÆ PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ®Æ 100 «ÄÃlgï ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀ®A 144 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¤µÉÃzÁeÉÕ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ F »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæPÉÌ §gÀĪÀ C¨sÀåyð ªÀÄvÀÄÛ KeÉAmïUÀ½UÉ (C¢üPÀÈvÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ) ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤¨sÀðA¢¸À¯ÁVzÉ.

      ¢£ÁAPÀ 23.05.2019 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.«.r. ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄðPÉÌ §gÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ KeÉAmï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¢üPÀÈvÀ ¥Á¸ï ¥ÀqÉzÀªÀjUÉ ªÀiÁvÀæ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä eÉÆvÉ ªÉƨÉʯï, ©Ãr, ¹UÀgÉÃmï, ªÀiÁåZï¨ÁPïì (¨ÉAQ¥ÉÆlÖt), ¤Ãj£À ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯ÉPÁÖç¤Pï ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±À«gÀĪÀ¢®è.

      ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÁAiÀÄðPÉÌ §gÀĪÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ KeÉAmï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¢éZÀPÀæ ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß 1) «.J¯ï.¥sÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃeï, 2) J¸ï.¹.J.©. ¯Á PÁ¯ÉÃeï, 3) AiÀiÁzÀªÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ²æÃPÀȵÀÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀt, 4) E£ï¥sÁåAmï føÀ¸ï PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀtUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ ¥ÁQðAUï ªÀiÁqÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

      ªÀÄvÀ JtÂPÉ PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¥ÀæªÉñÀ ¤§ðAzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ  DgïnN ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ £ÀUÀgÀzÉƼÀUÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ ©Dgï© ¸ÀPÀð¯ï, JA.FgÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà ªÀÄÆ®PÀ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

      ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ PÀqɬÄAzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÀªÀgÀÄ E£ï¥ÁåAmï føÀ¸ï PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛ, ªÁ¸À« ¸ÀPÀð¯ï, ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï mÁQÃ¸ï ¸ÀPÀð¯ï, £ÉÃvÁf ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ §gÀvÀÀPÀÌzÀÄÝ.

      £ÉÃvÁf ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ ªÉÆÃaªÁqÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ JA.FgÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, ©Dgï© CxÀªÁ gÉrAiÉÆà ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÆ®PÀ DgïnN ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

      ¢£ÁAPÀ 23.05.2019 gÀAzÀÄ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À¨ÉÃPÁV PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.ªÀÄ»¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæದಿನಾಂಕ:20.05.2019 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.00  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀĸÀÄì:50 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: CqÀ«¨Á« vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ  ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಾದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು:19 ವರ್ಷ ಈಕೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 01 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿರಗುಪ್ಪದ ಗುರವಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮನೋಹರ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಮದುವೆ  ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿ 10 ದಿನ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇಂದ್ರಮ್ಮಳಿಗೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈಗ್ಗೆ 15 ದಿನಗಳಿಂದೆ ಅಡವಿಬಾವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:08.05.2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಾದ ಇಂದ್ರಮ್ಮಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಬರಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೂಡಿ ಲಿಂಗಸಗೂರುಗೆ ಹೋಗಲು ಮುದಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಟೋ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಂದ್ರಮ್ಮಳು ತಾನು ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದವಳು ವಾಪಾಸ ಬರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುದಗಲ್ ದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ  ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಮಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಸಗೂರುದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಆಂದ್ರಾದ ದ್ರಾಕ್ಷವರಂ, ರಾಮಸಂದ್ರಂ ಹಾಗೂ  ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ & ಸಂಬಂದಿಕರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಮ್ಮಳು ದಿನಾಂಕ:08.05.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ಹೋದವಳು ವಾಪಾಸ ಬರದೇ  ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು  ತನ್ನ ಮಗಳು ಇಂದ್ರಮ್ಮಳು  ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಪತ್ತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ & ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 60/2019 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
¸À¢æ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ಸಿPÀÌgÉ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå UÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 08537 280536, ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¦.J¸ï.L ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9480803857,   ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀĹÌ, ªÀÈvÀÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9480803834, ªÀiÁ£Àå  r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9480803821