Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Mar 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ.09.03.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 02-15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಅಣ್ಣ ಮೃತ ಕಂಪ್ಲೆಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-35/ಆರ್-8358 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಮಗ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಈತನಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಊರು ದೇಸಾಯಿ ಬೋಗಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ತಾವರಗೇರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರೂಸರ್ ಜೀಪ್ ನಂ.ಎಪಿ-25/ವಿ-6468 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು, ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೀಪನ್ನು ಅತಿವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೆಪ್ಪನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಂಪ್ಲೆಪ್ಪನಿಗೆ ತಲೆಗೆ & ಎದೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳು ಮುರಿದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದ್ಯಾಮಣ್ಣನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀಪ್ ಚಾಲಕನು ಜೀಪನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2016 PÀ®A 279, 338, 304 () L¦¹ & 187 ,ಎಮ್,ವಿ, ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       ದಿನಾಂಕ.08.03.2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಕೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರದಿಂದ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಡ್ರೈವರನು ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÀtQAiÀiÁ¼À 38.ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆêÀįÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£À ಮಗ ರಮೇಶನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಡ್ರೈವರನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2016 PÀ®A 279, 338, 304 () L¦¹ & 187 ,ಎಮ್,ವಿ, ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


               ¢£ÁAPÀ 17/3/16 gÀAzÀÄ 1900-2000 jAzÀ 18/3/16 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà PÉøÀgÀÄ PÉÆÃuÉAiÀĪÀgÀÄ 55ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: »gÉà PÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ£À«.FvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà PÉøÀgÀÄPÉÆÃuÉ AiÀĪÀgÀÄ 43 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:»gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ  ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 Dgï-2230 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄïɠ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï ¢AzÀ C£Àéj UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ PÀ«vÁ¼À C£ÀégÀ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Hn ²ªÀªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯É,ªÀÄÆUÀÄ ¨Á¬Ä E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj  D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ 20/3/16 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmɬÄAzÀ 0530UÀAmÉCªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA.29/16 PÀ®A279,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ದಿ.19-03-2016ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ,ವಯ-55ವರ್ಷ,                                                               ಲಾರಿ ಚಾಲಕ,ಸಾ:ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪರಮರೆಡ್ಡಿ ಲಾರಿ  ನಂಬರ ಕೆ.ಎ-33 /4608ರ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಯಾದಗಿರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆ.-33/4608ರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲುಲೋಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರು ಮಾನವಿ ಮೂಲಕ ಸಿರಗುಪ್ಪಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ  ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ.20-03-2016ರಂದು ರಾತ್ರಿ 03-00 .ಎಂ.ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಂಪ್ಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ-33 /460ನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಕ್ಯಾಬಿನದಲ್ಲಿ ಎಡಬಾಜು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಲಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗಾಲಿಯು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲಗಾಲು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿ ಬಲಗಾಲು ಹಿಂಬಡದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಎಡಗಾಲು ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 42-2016  ಕಲಂ: 279, 337, 338 ಐ,ಪಿ,ಸಿ,CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ:19-03-16 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ:30ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼À PÁåA¥ï, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದುಡಿಯಲ್ಲಿಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಗುಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಕಲಿಮಠ-ಬೆಂಗಳೂರು ಬಸ್ ಹೋಗುವ ನಿಮಿತ್ಯ ಬಸ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು , ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಮೃತ ಬಿಂದಮ್ಮ, ವಯ:4 ವರ್ಷ ಇವಳನ್ನು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರು ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು , ಬಸ್ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಮಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೆಂದು ಹೋದಾಗ ಮೃತ ಬಿಂದಮ್ಮ ಇವಳು ತಾನೇ ಜೋಕಾಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಕೆಳೆಗೆ ಇಳಿಯಲೆಂದು ಹೋದಾಗ ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಚಪ್ಪರದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಜೋಕಾಲಿ ಸಮೇತ ಬಾಲಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ಚಪ್ಪರ ಮೇಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಬಾಲಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರಿನ  ಸಹನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8-30ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಬಾಲಕಿ ಬಿಂದಮ್ಮ ಇವಳು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:20-03-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ  ತನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ದೂರು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ  ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ  vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2016 PÀ®A.174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 19/3/16 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 45 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:£ÀªÁ§ UÀqÁØ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÀ« FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀ¢zÀÝjAzÀ  DvÀ£À ªÉÆèÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ j¹Ãªï ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ gÀ«AiÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ J-1 «ÃgÉñÀ£À ªÉÆèÉʯïUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀÄÝ D ¥sÉÆãÀ£ÀÄß  J-2 ªÀĺɧƧ j¹Ãªï ªÀiÁr ¤ªÀÄä gÀ« J-3 ªÀĺÀªÀÄäzï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝ£É ¤ÃªÀÅ §gÀ¨ÉÃrj ºÉýzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 20/3/16 gÀAzÀÄ 0120 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J-4, J-5 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ gÀ« ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è wÃjPÉÆArzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæ  UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÀÄUÀ gÀ« ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉƯɪÀiÁr PÉÆ¯É ªÀÄÄaѺÁPÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ F jÃw ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðmï AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/16 PÀ®A 302 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               DgÉÆæ §ÆzÉ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À §mÉÖ AiÀÄ£ÀÄß  ºÉƯÉAiÀÄ®Ä F±À¥Àà£À ºÀwÛgÀ  ºÁQzÀÄÝ, 2-3 wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ PÉÆqÀzÉà EzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 17/3/16 gÀAzÀÄ 1830 jAzÀ 1845 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è F±À¥Àà£À CAUÀrUÉ §AzÀÄ zÁgÀzÀ qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ. 70,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ F±À¥Àà£ÀÄ vÀqÉ¢zÀÝjAzÀ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀ«ÃAzÀæ 10-15 ¤«ÄµÀ ©lÄÖ §ÆzÉ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ 70,000/-ºÀt PÉýzÁUÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀ¦à¹ PÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆArzÀÄÝ, ¤ªÀÄä «gÀÄzÀÞ CmÁæ¹n PÉÃ¸ï ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/16 PÀ®A 392, 448,504, 506(2) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     FUÉÎ 9 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä @ ªÀĺÉñÀéj FPÉAiÀÄ£ÀÄß J-1 gÀ«ZÀAzÀæ£À eÉÆvÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ AiÀÄ°è  2vÉÆ¯É §AUÁgÀ , 5,000/-  £ÀUÀzÀÄ ºÀt 62 vÉÆ¯É ¨É½î PÁ®ÌqÀUÀ ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, 2 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ  20/3/16 gÀAzÀÄ 0100 jAzÀ 0600 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  £ÀgÀ¸ÀªÀÄä½UÉ 1)gÀ«ZÀAzÀæ vÀAzÉ ¨ÉÆÃqÀtÚ   22 ªÀµÀð    2)wªÀÄ®ªÀÄä  3)¨ÉÆüÀ§Ar J®ègÀÆ ¸Á: ªÀqÀªÀnÖ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ, PÉʬÄAzÀ ZÀÆj ¨Á¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀÜ£ÀPÉÌ PÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/16PÀ®A 498(J), 302,   304(©) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ: 07-03-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J.PÉ UÉÆÃ¥Á®£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä ªÀAiÀÄ:17ªÀ, FPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÉÌ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ §¼Áîj ªÀÄ®è¥Àà- £ÀªÀgÀÄ, ªÀAiÀÄ:40ªÀ, eÁ:ªÉÄÃzÁgï, G:¥ÀÄnÖ ªÀÄgÀ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀzÀÄ, ¸Á: J.PÉ UÉÆÃ¥Á®£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ  ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.40/2016, PÀ®A.366 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ 18/03/2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಸರ್ವೆ ನಂ 165/3 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಯಾಕೇ ಕಿತ್ತುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸದರ ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ PÁ¼À¥Àà ²ªÀ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄUÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ UÀzÉÝ¥Àà PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà zÉêÀtÚ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ ¸Á-FZÀ£Á¼À ಫಿರ್ಯಾದಿ UÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ- 43,eÁw- PÀÄgÀ§gÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-FZÀ£Á¼À FvÀನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಭ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಊರ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ದಿನ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆನೆ ಅಂತಾ ವೈಗೈರೆ ಇದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  ಮೇಲ್ಕಾಣೀಸಿದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/16 PÀ®A 143,147,447,504,506  ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.    


ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2016 gÀAzÀÄ 152 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,000/--  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.