Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Mar 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                         ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 20-03-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ (ªÁ°äQ) G, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ °AUÁgÉrØ EªÀgÀ UÀzÉÝUÉ 1) SÁd¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðd¸Á¨ï PÀ¯Á®§Ar    & EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀnÖ J®ègÀÆ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: ºÀnÖ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÉƼÀîwÛÃgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ J¯Éà ¨ÁåqÀgÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ¤Ã£ÀÄ   ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÃUÉ ºÀgÀ¹PÉƼÀÄîwÛAiÉÄÃ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£Éà ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ °AUÁgÉrØ FvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 61/2015 PÀ®A.143,147,148,504,323,324, 506, gÉ.«.149 L¦¹ & 3 (1) (x)  SC/ST P.A.ACT 1989 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

AiÀÄÄ. r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:21-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA:9731967485 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:20-03-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1600 UÀAmÉUÉ £À£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä FPÉAiÀÄÄ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É £À£Àß CtÚ ¥ÀævÁ¥ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ºÉÆÃV DvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄR, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët £Á£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¢£ÁAPÀ:21-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 05-00 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ £À£ÀUÉ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ÀævÁ¥ÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ªÀAiÀiÁ:53 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G:J.ºÉZï.¹. £ÀA;74 rJ.Dgï. ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA ¹ ¨ÁèPï ªÀÄ£É £ÀA:26 ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà jêÀiïì ¨ÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¨É¼ÀV£À eÁªÀ -03-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj £À£Àß CtÚ ¥ÀævÁ¥ÀgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀÄlÄÖPÉÆArzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸À®Ä ºÉÆÃV ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ CzÉà UÁAiÀÄUÀ½AzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. C®èzÉ ¸ÀzÀgÀ £À£Àß CtÚ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁ:gÉrØ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ºÁdjzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÉÄð£ÀAvÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA: 03/2015 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ಮೃತ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ವಯಃ 36 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃಕುರುಬರು ಸಾಃಬುದ್ದಿನ್ನಿ ತಾಃಲಿಂಗಸ್ಗೂರು FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ಹನುಮಂತ  ಪುಜಾರಿ ವಯಃ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃಕುರುಬರು ಉಃಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ತಾಃಲಿಂಗಸ್ಗೂರು FPÉAiÀÄ  ಗಂಡನಿದ್ದು, ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುಜಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ದಿನಾಂಕ 20.03.2015 ರಂದು ನಾಲೆ ದಿನಾಂಕ 21.03.2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಗವೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ  ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿಷೇಕದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಪುಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವರಿಸಲು ಕ್ಯಾತನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಸ್ತೂರೆಪ್ಪನ ತಾತಾನವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36/ಇಡಿ4508 ನೇದ್ದನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಸ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ಕಿ-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತು ಬಾಯಿ  ಹತ್ತಿರ ಯಾವದೋ  ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಬಾರಿ ಗಾಯಾಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/15 ಕಲಂ 279,304(ಐಪಿಸಿ  187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                             
            zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 05-03-2015 ರಂದು 6-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರು 1) ಈರಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಜ್ಜಣ್ಣ, ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ  2) ಉಪ್ಪಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 3) ಉಮೇಶ ತಂದೆ ವೆಂಕಣ್ಣ  ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 4) ಮಡ್ಡಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಾಸ್ಕರಪ್ಪ  ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ5) ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮಡ್ಡಿ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ                                                                        
6) ಉಪ್ಪಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದಿಲಿಂಗಪ್ಪ  ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 7) ಉಪ್ಪಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 8) ಶೇಖರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ
9)
ಕರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಗೋನಿ  ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ10) ಉಪ್ಪಳೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಗೋನಿ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 11) ನಾಗಯ್ಯ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ ಗೋನಿ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ                                                                         12) ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಹುಲಿಗೆಯ್ಯ ಸಿಗಿರಡ್ಡಿ,ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 13) ತಿಕ್ಕಯ್ಯ ತಂದೆ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಸಂಗಟಿ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ 14) ಮುರುಳಿ ತಂದೆ ಉಮೇಶ ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ
15)ಗೋನಿಈರಪ್ಪತಂದೆಲಿಂಗಪ್ಪಸಾಃಉಪ್ಪಳ16)ಫಕೀರಪ್ಪತಂದೆಈರಪ್ಪಗೋನಿ,ಸಾಃಉಪ್ಪಳ 17) ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಉಮೇಶ, ಸಾಃ ಉಪ್ಪಳ
18)
ಸಣ್ಣಶಿವಕುಮಾರಸರ್ವೇಯರಸಾಃಸಿಂಧನೂರು19)ದೊಡ್ಡಶಿವಕುಮಾರಸರ್ವೇಯರಸಾಃಸಿಂಧನೂರು20) ಕೆಂಪರಾಜ ಸಾಃ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 222 ರಲ್ಲಿರುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಕಾಲಿನಿಂದ ವದ್ದು, ಪಂಪಹೌಸನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಪಸೆಟ್ ಬೆಡ್, ಮತ್ತು ನಿರೇತ್ತುವ ಮೋಟಾರ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಲುಕ್ಸಾನ  ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ 64/15 ನೆದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ     ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt UÀÄ£Éß £ÀA:  65/2014 PÀ®A. 143,147,448,504,33,427,506 ರೆ.ವಿ. 149 .ಪಿ.ಸಿ.    CrAiÀÄ°è ¥Àæಕರಣ ದಾಖಲ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà 2) ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ °AUÁgÉrØ 3) °AUÁgÉrØ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ
ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 5) wgÀĪÀÄ®gÉrØ vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ  ¸Á: J¯ÁègÀÆ ºÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢ü      SÁeÁ¸Á¨ï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á¨ï ¥ÀmÉÃ¯ï  ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄzÀå ¸ÀzÀj ºÉÆ®UÀ½UÉ PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ ºÀgÀ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzÀ ªÉʱÀªÀÄå«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-03-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ DAiÀÄÆ¨ï ¥ÀmÉïï EªÀgÀ UÀzÉÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀîwÛÃgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgɯÁègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà §gÀĪÀ J¯Áè ¤ÃgÀ£ÀÄß ¤£Éà ºÀgÀ¹PÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÃUÉ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ ºÁQgÀĪÀ ¥ÉÊ¥À£ÀÄß AiÀiÁPÉ §AzÀÄ ªÀiÁr¢Ýj CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ªÉÄð£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ  PÀÄ¥Àà¸À »rzÀÄ dUÁÎV ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹   fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2015 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,326,354 506, gÉ.«. 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
        
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.03.2015 gÀAzÀÄ            151 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28,900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.