Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Dec 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 30.11.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ Dgï.ªÀÄrØPÀgï, 28 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, Pɦ¹AiÀÄ°è ¹ªÉÄAmï ¸ÉƸÉÊn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï,  ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ-36/ಕೆ-4885 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರುಗೆ ಹೋಗುವಾಗ  ರಾಯಚೂರು –ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆಯ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ದುರುಗಡೆಯಿಂದ ರೋಪಿ ¸À¥ÁߪÉÄÊw  ¸Á: §zÀðªÁ£ï, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À.Fತನು ಲಾರಿ ನಂ: ಡಬ್ಯ್ಲೂ.ಬಿ-41/ಇ-9642 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಸಗ್ನಲ್ ಮಾಡದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗೈ ಮೊಣ ಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ PÉÆlÖ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  125/2014 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

              ¢£ÁAPÀ 30.11.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆäAiÀÄ dAiÀĪÀAvÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖUÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ DAfãÀAiÀÄå vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖUÁæªÀÄ Fತನು ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ  ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಇಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಮೇತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2014 PÀ®A : 324, 504, 506, 308 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
         F ªÉÄîÌAqÀ ¨sÁªÀ avÀæzÀ°ègÀĪÀ  ºÀÄqÀÄV ¢: 16-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 12.00   gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ  ºÀÄqÀÄV  ªÀÄAdļÀ vÀªÀÄzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-18 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G-PÀÆ° ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ  EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ   ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀÆå ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ®Ä CAvÁ ¦ügÁå¢ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ ªÀAiÀiÁ-50 eÁw-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| gÁA¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ ¢: 30-11-2014 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 330/14 PÀ®A. ªÀÄ»¼Á PÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.
 
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
ªÀÄAdļÁ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà
«¼Á¸À
¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀìAiÀÄ
ºÀÄqÀÄV 18 ªÀµÀð,
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
5 Cr 6 EAZÀÄ, vɼÀĪÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ
ªÉÄÊ §tÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR,
PÀÄzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä 
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
PÀ£ÀßqÀ, ¨sÁµÉ  ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
 ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ r¸Á¬Ä£À ®AUÀ  UÀįÁ© §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À
UÀÄgÀÄvÀÄ

    
F ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄ»¼É PÀAqÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ «¼Á¸ÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.

¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ         ¹¦L   °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ              r.J¸ï.¦  °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ
    08537-257227                     08537-258333              0835-257228
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ದಿನಾಂಕ:-30-11-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಂಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಉಚ್ಚಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀ:30 eÁ: ¨sÀdAwæ   G: ¨sÁf¨sÁj¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ  FvÀನು ಹಾಗು ಗಾಯಾಳು ಇತರರೂ ಸೇರಿ ಉಚ್ಚಾಯ ಮುಂದೆ ಬಾಜೀ ಭಾರಿಸುತ್ತಾ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ 1] zÉêÁ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà £ÀPÀÄÌA¢. 2] ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà .  3] ºÉÆüɥÀà vÀAzÉ DzÉÃ¥Àà 4) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà  5) gÁªÀiÁ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 6) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: PÀ®AUÉÃgÁ.       EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತು ಕೊಂಡು ಬಾಜೀ ಭಾರಿಸುವವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಡ್ಯಾನ್ಸ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಭಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಾಡಿ ಜಗಳ ತೆಗದು ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಹಾಗು ಇತರರ ಬಾಜಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಲುಕ್ಸಾನ ಗೊಳಿಸಿ ಅವಾಶ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2014 PÀ®AB 143. 147. 148, 341, 323. 324, 504. 506. 427, gÉ.« 149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.            

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.12.2014 gÀAzÀÄ  97 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,100-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.