Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:04-10-2010 gÀAzÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ CªÀ¢ü 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĤïï gÉrØ 2) ©.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 3) ²ªÀ±ÀAPÀgï ¥Ánïï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ªÀÄAdÆgÀÄ DzÀ '' CAqÀgï UËæAqÀ qÉæöÊ£ÉÃeï '' M¼ÀZÀgÀAr PÉ®¸À ªÀÄĤì¥À¯ï PÀ«ÄµÀßgï £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ gÀÆ.39.81 PÉÆÃnUÉ M¦àPÉÆAqÀÄ 18 wAUÀ¼À M¼ÀUÁV PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÆwðUÉƽ¸ÀĪÀ §UÉÎ PÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, E¥ÀàvÀÄÛ wAUÀ¼ÀÄ UÀw¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉ®¸À ¥ÀÆgÉʸÀzÉà ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĤì¥À¯ï PÀ«ÄµÀßgï £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà C¥ÀgÁ¢üPÀ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÀzÁé¯ï gÀ¸ÉÛ , ªÀÄrØ¥ÉÃmï, «Dgï.J¯ï.gÉÆÃqÀ, UÉÆñÁ¯Á gÉÆÃqÀzÀ°è UÀÄwÛUÉ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV ¤ªÀð»¸ÀzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä ¨ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÄß ¨ÁQ G½¢gÀĪÀ UÀÄwÛUÉ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ËPÀgÀgÁzÀ ªÀÄĤì¥À¯ï PÀ«ÄµÀßgï £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr C¥ÀgÁ¢üPÀÀ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:33/2012 PÀ®A:406.420 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw gÁzsÀªÀÄä¼À UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ §ÄZÀÑ¥Àà ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:£ÀªÁ§ UÀqÀØ ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀÀ£ÀÄ ¥Àæw ¢£Á PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï E§âgÀÄ PÀÆr §gÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉ £Á£ÀÄ §gÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ »AzÀPÉÌ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ CAzÁdÄ 1300 UÀAmÉUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è £ÀªÁ§ UÀqÀØzÀ UÀmÁgÀzÀ ºÀwÛgÀ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÀAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ, AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 08/2012 PÀ®A:174 ¹Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw ªÀĺÁAvÀªÀÄä @ dAiÀIJæà UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ 24.ªÀµÀð. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À.¸Á;-PÀ«vÁ¼À. ºÁ.ªÀ PÁåvÀ£ÀnÖ FPÉUÉ ªÀlUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ;-29/05/2011 gÀAzÀÄ ).²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¢//ªÀĺÁ§¼ÉñÀégÀ ¸ÀºÀÄPÁgÀ 34 ªÀµÀð ,MPÀÌ®ÄvÀ£À/ªÁå¥ÁgÀ. FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀªÁV ºÉtÂÚ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 4-®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆå£ÀåªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CPÀÌA¢gÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀiÁªÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÉUÉ E£ÀÆß 3-®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ CPÉAiÉÆA¢UÉ ¢£À¤vÀå dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÀÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ EµÉÆÖÃAzÀÄ ºÀt J°èAzÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ºÉýgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:-18/05/2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆrDPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÁåvÀ£ÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr E£ÀÆß 3-®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2012.PÀ®A.498(J),323,504,506,448, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ dmÉÖ¥Àà£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÀ 2 JPÀgÉ ¤ÃgÁªÀj d«ÄãÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E£ÀÄß½zÀ E§âgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨ÁgÀzÀ 6 JPÀgÉ d«Ää£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ PÀÆr vÀªÀÄä ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¯ÉêÀ¯ï ªÀiÁr¹ ¤ÃgÁªÀj ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ dmÉÖ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ PÀrªÉÄ ¨sÀÆ«Ä PÉÆnÖ¢ÝÃj CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 05-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d«Ää£À ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉtÚvÀ£ÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀ ªÀiÁr, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ CAvÀ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2012 PÀ®A.143, 147, 148, 324,323, 504, 506, 354 gÉ.«. 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 06-06-12 gÀAzÀÄ 11-00J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: ¸Á: PÀÄgÀ§gÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw ®Ì¶äà UÀAqÀ CA§AqÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀ§gÀ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ® °ÃfUÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2012 PÀ®A.341, 323, 504, 506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ: 06-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆÃlÄð ºÀwÛgÀ £ÁªÀÄzÉêÀUËqÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ »ÃgÁ , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À & ºÁ®Ä ªÀiÁgÀĪÀzÀÄ , ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÄgÀ , vÁ; °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ¥ÉÊQ zsÀqÉøÀÄUÀÆj£À°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä½UÉ ¥Á±Àéð ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀªÀÄä Hj£ÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥ï£À°è ºÉÆgÀlÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è PÉÆÃlÄð ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ fÃ¥ï ¤°è¹ ºÀtÄÚ vÀUÀAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï PÉÆÃlÄð PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA. PÉJ-36/J¯ï-5534 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁjM¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÄj¢zÀÄÝ , vÀ¯ÉUÉ JqÀUÀqÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÀgÀazÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.125/2012 PÀ®A.279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:06/06/2012 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀnÖ ªÀAiÀÄ28 eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB dAUÀªÀÄgÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ dAUÀªÀÄgÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr CªÀÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 1500/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀªÉÄñÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀiË£ÉñÀ ¸ÁB ¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¸ÀzÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L.ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ PÉÊ¥Á®¥Àà ªÀAiÀÄB40 ªÀµÀð eÁwB §rUÉÃgÀ GB§rVvÀ£À ¸ÁB ¥ÀgÀ¸Á¥ÀÆgÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀiË£ÉñÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt600/-UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiË£ÉñÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸ÁB ºÀnÖ EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2012 PÀ®A: 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢:08-05-2012 ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À CzÀÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è gÀÄzÀæUËqÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉ¥Àà , 35ªÀ, eÁ: ZÀ®ÄªÁ¢ ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: PÀÄgÀPÀÄA¢ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ HERO HONDA SPLENDOR PLUS MOTOR CYCLE NO.KA-36/R-7476 CHESSI NO.07J03C04996 , INGINE NO.07J15M05574 W/R:35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,127/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢:12-02-2012 ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÀ¼Éà §eÁgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÉêÀgÁeï dÄåªÉ®gïì CAUÀr ªÀÄÄAzÉ £ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ¨Á¥ÀtÚ , ªÀAiÀÄ: 42ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: UÀÄqÀzÀªÀÄä PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¤°è¹zÀÝ HERO HONDA SPLENDOR PLUS MOTOR CYCLE NO.KA-36/U-2647 CHESSI NO.MBLHA10EJ9HF12917 , INGINE NO.HA10EA9HF12043 W/R:35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ VqÀØ vÁ¬Ä CAiÀÄåªÀÄä PÉAUÁj , ¸Á: ªÀįÁð£ï ºÀ½î , vÁ: UÀAUÁªÀw 2) ©üªÉÄò vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ §¸ÀjºÁ¼ï , ¸Á: ªÀįÁð£ïºÀ½î , vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,126/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.06.2012 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 53,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.