Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Oct 2016

Reported Crimes


                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

     ದಿನಾಂಕ:28.10.16 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11- 00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ªÀ-24 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ,  ದಿನಾಂಕ:28.10.16 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 07-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ 08-00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಬಸವ ಇವರ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಚಹ ಕುಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ  1] ªÀiÁgÉÃ¥Àà vÀAzÉ ©üÃgÀ¥Àà ªÀ-35 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ  J¯ÁègÀÆ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ  vÁ-ªÀiÁ£À« EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr. ಅಕ್ರಮ ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹೊಟೇಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮೋಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಸೀಮ್‌ ಸಮೇತ ಇದ್ದ  ಮೋಬೈಲನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಲಿಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ  ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ನೀನು ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಚಹ , ಟಿಪೀನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಹೊಟೇಲ್ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌‌ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ:121/2016 ಕಲಂ: 143,147,323,341,395,504,506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1) (10)  ಎಸ್‌‌ಸಿಎಸ್‌‌ಟಿ   ಯಾಕ್ಟ-1989 ಮತ್ತು ಕಲಂ-4 (1) ಪಿಸಿಅರ್ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿ .

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-

                    ¢£ÁAPÀ 19-10-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÁéªÉÄî¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀA¥ï ¸ËÖªï ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀA¥ï ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ DUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ °ÃPï DV ºÉÆgÀ§AzÁUÀ ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt PÀrØ VÃj PÀrØ ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄä¯Éà DPÉAiÀÄ GlÖ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ¸ÁéªÉÄî¥Àà ªÀÄvÀÄÛ  vÁ¬Ä PÀÆr ¨ÉAQ Dj¹ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 28-10-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.05 ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzsÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ¸ÁéªÉÄî¥Àà vÀAzÉ ¥ÉzÀÝAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥ï vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 27/2016 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :28.10.2016 gÀAzÀÄ 34 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.