Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Mar 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


¢£ÁAPÀ: 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¤¸ÁgïSÁ£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzïºÀĸÉãï , ªÀAiÀÄ:28ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G:SÁ£ï D¦ÖPÀ¯ïì ,¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä £ÀÆgÁ¤ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ CAzÁUÀ UÀÄA¦£À°è M§âªÀ£ÀÄ ¤£ÀUÁåPÉ ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ C°èAzÀ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¸ÁgïSÁ£ï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ZÀ±Áä CAUÀrAiÀÄ°èzÁÝUÀ 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj UÀÄA¥ÀÄUÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ¨É¯ïÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤¸Ágï SÁ£ï gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆqÉ¢¢Ýà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ , ªÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÀ±Áä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ zsÀéA¸ÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,506,427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ jAiÀiÁeïC° vÀAzÉ C¸ÀªÀÄvï C° , ªÀAiÀÄ:23ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA , G: ¥sÉÊ£Á£ïì , ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÉÆñÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ZÉÊ£ïUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£Éß dUÀ¼ÀzÀ°è £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢Ýà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ JqÀªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÀPÀÌrUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,341.307¸À»vÀ149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
¢£ÁAPÀ: 24-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀvÀßA ªÉÆÃlgïì »AzÀÄUÀqÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï JPÁâ¯ï , ªÀAiÀÄ:24ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA , G:UÁå¸ï ªÉ°ØAUï PÉ®¸À, ¸Á:ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À UÁågÉÃf£À°è 1) UÀÄAd½î ²ªÀÅ , 2) «±Àé£ÁxÀ wrUÉÆüï , 3)£ÁUÀgÁd ªÉÄʯÁj , 4) «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 5) CªÀÄgÉÃUËqÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 6) ªÀÄÄzÀÄPÀgÉrØ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà , 7) CªÀÄgÉñï vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼ï , 8) vÁAiÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ºÉƸÀ½î , 9) ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ºÉƸÀ½î , 10) ²ªÀgÁeï PÀgÉ¥Àà ºÉƸÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ , ªÉÊgï , ªÀÄvÀÄÛ ¨É¯ïÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸À°ÃA ¤UÉ ¤£Éß ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃAiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr UÁågÉÃeïzÀ°èzÀÝ EArPÁ PÁgï£À UÁè¸ï£ÀÄß MqÉzÀÄ ®PÁ£ï¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324,506,427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.24-03-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 25-03-2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀjªÁgÀ PÁèxï ¸ÉÆÖÃgï£À°è gÁWÀªÉÃAzÀæ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀjªÁgÀ PÁèxÀð ¸ÉÆÖÃgï£À°è «zÀÄåvï ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï DV DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ºÉƸÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ C:Q: 17,56,250/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀĺÀäzï zÀgÀªÉò vÀAzÉ ¨ÁªÀ¸Á¨ï ¸ÀÄvÁj ªÀAiÀiÁ: 31, eÁw: ªÀÄĹèA, G: ¥ÀjªÁgÀ §mÉÖ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: J¸ï.©.ºÉZï PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ±ÁPï ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 03/12 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:- 23-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ: gÁªÀÄ¥Àà PɼÀV£À ªÀÄ£É, 40ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¢£ÀUÀÆ° £ËPÀgÀ PÀȶ E¯ÁSÉ ¸Á: ºÉÃgÀÄAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä DUÁUÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 23-03-2012 gÀAzÀÄ UÀÄAqÀÄUÀÄwð ºÉÆ£ÀßAiÀÄå vÁvÀ£À eÁvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢AiÀiÁzÀ ºÀ£ÀÄAw UÀAqÀ: ¢.ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ºÉÆ£ÀߥÀà zÉêÀzÀÄUÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð.ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: ºÉÆ£ÀߥÀà zÉêÀzÀÄUÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UÀÄAqÀUÀÄwð CzÀgÀ°è ºÉÆ£ÀߥÀà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ eÁvÉæUÉ JAzÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉƼÀîzÉ, E°è ªÀÄ®VPÉÆArzÉÝÃ£É¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ ºÉÆ£ÀߥÀà£À ºÉAqÀw gÀAUÀªÀÄä PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖl zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2012 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2012 PÀ®A- 504,323,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 25-03-2012 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀnÖ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà 50 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: E.eÉ. ºÉƸÀ½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ E.eÉ. ºÉƸÀ½î PÁåA¦¤AzÀ vÀ£Àß ºÉƸÀ JPïë.J¯ï. ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA JA.r.621 ©r 17¹1¹77971 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀĪÀiÁgÀ gÁdUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ, 32 ªÀµÀð, ±Á£ÀªÁ¸À¥ÀÄgÀ vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Àà ºÁ:ªÀ: PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä ¹gÀÄUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA.PÉJ 04 JA.J¥sï.-3270 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.03.2012 gÀAzÀÄ 61 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.