Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Dec 2017

Reported Crimes


                                                                                                                                                                               
.

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ವಯಾ: 36 ವರ್ಷ ಸಾ: ಅಡವಿ ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ: ಮಾನವಿ FPÉAiÀÄ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗು ಇತರರ ಕಡೆಯಿಂದ  ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ರಡ್ಡೆಪ್ಪ ಸಾ: ಕುರುಕುಂದ 2)ರಮೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಸಾ: ಆಮದಿಹಾಳ 3)ರಂಗಪ್ಪ ಕೊತಿಗುಡ್ಡ 4) ಮಾರೇಮ್ಮ ನಾರಬಂಡಿ 5) ಬೂದೇಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರದಿಂದ ವಸತಿಯೊಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆವೆಂದು  ದಿನಾಂಕ:- 9-7-2016 ರಂದು ಕುರುಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸದೆ ಹಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೊಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಿದಾಗ ಆರೋತರು ಜಗಳ ತೆಗದು ಕೈಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮೈ,ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಾಶ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ  ಹಿಂಬರಹ ಮಾಡಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿಐ,ಮಾನವಿ ರವರು ಕಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೆಲಿಂದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಮೆಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 280/2017 ಕಲಂ:420,323,354,504,506,ರೆ/ವಿ 34 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 27-12-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ²æà «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ-±ÉlÖgï G-ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á-PÉÆÃtQ vÁ-PÀÄAzÁ¥ÀÆgÀÄ f¯Áè GqÀ¦. ºÁ° ªÀ¸Àw eÁ®ºÀ½î gÀªÀರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 26-12-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆರೋಪಿ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 28 ªÀµÀð ಮತ್ತು ಗಾಯಳು ಪ್ರಭಾಕರನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್  ನಂ ಕೆಎ-36 ಇಬಿ-8244 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವದುರ್ಗ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೈನೂದ್ದಿನ್ ಗುಡಾನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.241/2017 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡಿgÀÄvÁÛgÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 27.12.2017 gÀAzÀÄ 133 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 24,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.