Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Mar 2011

Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:25.03.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå: PÉJ.36/n.J. 6317 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄÀ ¹gÀªÁgÀ - ºÀnÖ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁgÀ§AqÁ UÁæªÀizÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DmÉÆà ¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÀÆå.9482 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 50 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á. PÀfÓ§Ar EªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ & ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ¸Á:PÀfÓ§Ar EªÀ¤UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¤AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.03.2011 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36/Dgï 2950 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉƺÀäzï ªÀÄÄd«Ä¯ï ¸Á. UÁ°¨ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀgÀAUÀ zÀgÀªÁd gÉÆr£À°è ªÉÆÃw ªÀĹâ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èè CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36/qÀ§Æè.3703 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß PɼÉUÉ ©zÀÄÝ DvÀ£À JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzï ±ÀªÀĸÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 25/03/11 gÀAzÀÄ 1700. UÀAmÉUÉ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ®¨ÉgÉPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉAqÀ Rj¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 30 ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÄ®zÀ PÀ¸À§Ä ¸Á. C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ 250 °Ãlgï ©½AiÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï aîzÀ°èzÀÝ PÀgÀ¨ÉgÉPÉ ºÉAqÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀzÀ°èzÀÝ 10 °Ãlgï ºÉAqÀ »ÃUÉ MlÄÖ 260 °Ãlgï PÀ®¨ÉgÉPÉ ºÉAqÀ C.Q. 2600/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ ªÀiÁgÁlzÀ ºÀt 20 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 03/03/11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10.00 UÀAmÉUÉ vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ¥sÀPÀÈ¢ÝÃ£ï ¸Á. UÀÄqï ±Éqï JjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæUÀw ¥sÉÊ£Á£ïì ¤AzÀ J¯ï.L.¹. D¦üù£À gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/4513 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁdÄ¢ÝãïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. C¥ÀWÁvÀªÁÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 25/03/11 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ UÁtzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è °AUÀtÚ vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà ¸Á. £ÀªÀ®UÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀ£À ºÉAqÀw zÉêÉAzÀæªÀÄä F »A¢£À ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Àà FPÉAiÉÆA¢UÉ «£ÀB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 16/03/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 15.00 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á. vÀqÀPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ C¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¹éPÀÈvÀUÉÆAqÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25/03/11 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 25/03/11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ L.©. gÉÆÃr£À §®gÁªÀÄ ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ ºÀĸÉãÀªÀÄä PÀÄgÀħgÀ EªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀĸÉãÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ CªÀÄgÉñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÁådå«zÀÄfåà »£É߯ÉAiÀÄ°è ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è M.J¥sï. £ÀA. 23/03 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¸ÀAZÁj ¦ÃoÀ UÀÄ®§UÁð ¢AzÀ EAeÉPÀë£À DzÉñÀ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁr ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÉAmï ºÁQ ºÀĸÉãÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀĸÉãÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24/03/11 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀªÀðvÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÉÃgï ¥ÁµÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉƼÀÀgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAvÉPÉ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ CªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ AiÀiÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå C¢üPÁjUÀ½UÉ Cfð ¸À°è¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨ÉƼÀgÉrØ gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄgÀqÉ¥Àà ¸Á. UÉÆãÁégÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§ ¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 7 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24/03/11 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¦£À ªÀiÁ§Ä¸ÀĨÁ¤ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ zÉêÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ Hl G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà PÁåA¦£À ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ EªÀjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ EzÉà »£É߯ÉAiÀÄ°è PÀj°AUÀ¥Àà EvÀgÀ 6 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ 21.30 UÀAmÉUÉ ªÉAPÉÆç£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 25/03/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1815 ¸ÀĪÀiÁjUÉ MAzÀÄ D¦Ã DmÉÆà jPÁë ¸ÀASÉå: J¦.22/ªÉÊ 0073 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁzÀªÀ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ±Á«ÄÃzÀ EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¥ÉlÖVgÀÄvÀÛzÉ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦ügÁå¢ zÁzÁ¦ÃgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 24/03/11 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: J¦.22/eÉ 1007 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß V¯Éè¸ÀÆÎgÀÄ PÁåA¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ FgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ gÀd¨ï C°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ EzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ FgÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 25/03/11 gÀAzÀÄ 11.30 jAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¸Á. J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà vÉgÉ¢lÄÖ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁjzÀ°èzÀÝ MlÄ 45,500/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 25/03/11 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ V¯Éè¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ©üêÉÄñÀ vÀAzÉ PÉ.£ÀgÀ¹AºÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ C®ÆgÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀgÀ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV ±ÉAUÉ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß wA¢zÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F »£É߯ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀ & £ÀgÀ¸ÀìªÀÄä EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÉıÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©üêÉıÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 24/03/11 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄvÀÛtÚ EªÀgÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ EvÀgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÁUÀ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ FvÀ£ÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36/1840 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 55 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á. ªÀiÁ£À« EvÀ¤UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 25/03/11 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉUÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.