Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Jun 2017

Press Note


: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ :

eÉÃ§Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ CAvÀgïgÁdå PÀ¼ÀîgÀ §AzsÀ£À.
        vÉ®AUÁt gÁdå¢AzÀ ZÁ¥É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÀ®ªÀÅ HgÀÄUÀ¼À°è wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ eÉÃ§Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁUÀĪÀ ªÀÈwÛ EªÀgÀzÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ.
           ¢£ÁAPÀ :17.06.17 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ«vÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgï @ gÀ« ªÀ-23 ªÀµÀð G-PÀ¼ÀîvÀ£À ¸Á-©¯Á¯ï¥ÀÆgï, d»ÃgÀ¨Ázï, ºÉÊzÁæ¨Ázï 2] ªÉAPÀlªÀÄä @ ªÉAPÀl®Qëöäà UÀAqÀ gÀAUÀAiÀÄå @ PÀĪÀiÁgÀÄ @  ªÀ-25 ªÀµÀð  G-PÀ¼ÀîvÀ£À ¸Á-¸Á-©¯Á¯ï¥ÀÆgï, d»ÃgÀ¨Ázï, ºÉÊzÁæ¨Ázï 3] a£Áßj @ eÁ£ÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ @ ¥Àæ«Ãt ªÀ-23 ªÀµÀð G-PÀ¼ÀîvÀ£À             ¸Á-©¯Á¯ï¥ÀÆgï, d»ÃgÀ¨Ázï, ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀjUÉ ¹gÀªÁgÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ «ZÁj¸À®Ä, CªÀgÀÄ eÉÃ§Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÀgÀqÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¸À«zÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ 2.5 ®PÀë QªÀÄäwÛ£À 25 zÀĨÁj ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ®PÀë gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹zÀÄÝ, E¤ßvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀgÁj DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀ ªÀiÁ°¤AzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ 2 ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ 2 PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ. eÉÆvÉVzÀÝ aPÀÌ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä a£Áßj  ªÀ-8 ªÀµÀð EªÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EAvÀºÀ PÀÈvÀåPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ §UÉÎ ¨É¼ÀQUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj 8 ªÀµÀðzÀ a£Áßj JA§ ¨Á®QUÉ gÀQë¸À¯ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀævÉåÃPÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
          F ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨sÉâ¸À®Ä qÁ|| ZÉÃvÀ£ï ¹AUï gÁoÉÆÃgï L¦J¸ï ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, J¸ï.© ¥ÁnÃ¯ï ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ ²æÃzsÀgÀ ªÀiÁ½UÉÃgï ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ G¥À «¨sÁUÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹¦L ªÀiÁ£À« ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è,  ²æà ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.J¸ï. ¦J¸ïL ªÀiÁ£À«, ²æà ¸Á§AiÀÄå ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ JgÀqÀÄ «±ÉõÀ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À¯ÁVzÀÄÝ,   DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ CªÀjAzÀ  25 zÀĨÁj ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ CA.Q-2.5 ®PÀë  gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ®PÀë/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 4.5 ®PÀë gÀÆ ªÉÆvÀÛzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß   d¦ÛªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
        DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrzÀ C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ£ÀÄß qÁ|| ZÉÃvÀ£ï ¹AUï gÁoÉÆÃgï L¦J¸ï ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, J¸ï.© ¥ÁnÃ¯ï ºÉZÀÄѪÀj  ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ.

Reported Crimes


                                                                                       

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ 15-6-17 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CAiÀÄå£ÀUËqÀ 35 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: »gÉèÉÃgÀV FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 E¹-6659 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:»gÉèÉÃgÀV FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ »gÉèÉÃgÀV ¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ UÀuÉñÀPÁåA¦£À ±ÀAPÀgÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JªÉÄä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÄÝ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ, ¥ÀA¥Á¥ÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ-Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj UÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ JqÀ-ªÉÆÃt PÉÊ, JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ E§âgÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, ¥ÀA¥Á¥ÀwUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²jUÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.52/17 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     ¢£ÁAPÀ 15-6-17 gÀAzÀÄ2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ GªÀÄgÀ¸Á§ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:ZÉÊvÀ£Àå ±Á¯ÉAiÀÄ ªÁå£ï qÉæöʪÀgï ¸Á: ®QëöäÃPÁåA¥ï (¸ÀÄAzÀgÀ£ÀUÀgÀ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦.qÀ§Æèöå.r. PÁåA¥ï ¤AzÀ §r¨ÉÃ¸ï ªÀĹâUÉ £ÀªÀiÁd ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄïɠ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ »gÉúÀ¼ÀîzÀ ©æÃqïÓ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãÀ¸Á§¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãÀ¸Á§¤UÉ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà 2115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. . CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.53/17 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                                       
                                                                                          
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :16.06.2017 gÀAzÀÄ 221 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  35,800/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.