Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ:25-03-2010 jAzÀ 15-02-2013 gÀªÀgÀUÉ wªÀÄätÚ ªÀiÁ¸ÀÛgï  ¸Á:ºÀnÖ  FvÀ£ÀÄ ¦æÃvÀªÀiï ¨ÉÊPï¹ÌêÀiï£ÀÄß ¥ÁægÀA©¹, ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÄgÉñï vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvï,27ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ, G:§Ä¢Ý¤ß PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÁ«ÄðPÀ ¸Á:E24 UÁA¢üªÉÄÊzsÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¹ÌêÀiï£À ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV 30 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 37800/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß  PÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ vÀ£Àß ¹ÌêÀiï£À°è ¨ÉÊPï PÉÆr¸ÀĪÀzÁV £ÀA©¹ ºÀt PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ  ¨ÉÊPï PÉÆqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 234/2013 PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ದಿನಾಂಕ. 26-11-2013 ರಂದು 1830 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ದೇವದುರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಮಲಾ ಕಾಲುವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿದ ನಂತರದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾದಿತ ನಂ.1 UÉÆÃPÀgï ¸Á§ vÀAzÉ £À©Ã ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA  ¸Á: ªÀiÁvÀà½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð [ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ]ಇತನು ತನ್ನ ಹೊಸ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ DAf£ÉAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁvÀä½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð  FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ವಿನೋದ ರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವದುರ್ಗಾ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ .ಸಿ. ನಂ. ಕೆ.. 37/6154 ನೇದ್ದನ್ನು ಅಪಾದಿತ ನಂ. 2  ²ªÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, PÀÄgÀ§gï, mÁl J.¹.£ÀA PÉ.J.37/6154 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï ¸Á:ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ  ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಟಾಟ .ಸಿ. ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ಅಪಾದಿತ ನಂ 01 ಮತ್ತು  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಟಾಟ .ಸಿಯು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟಾಟ .ಸಿ. ಕ್ಯಾಬಿನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಈಕೆಯು ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಲ ಹಣೆ ಸೀಳಿಕೊಂಡು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಅಪಾದಿತ ನಂ 01 ಮತ್ತು 02 ರವರಿಗೆ ಹಾಗು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿನೋದ ರಡ್ಡಿ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟಾಟ .ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 282/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ªÀĺÀªÀÄzïC° vÀAzÉ ¯ÁåPÀvï ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀiÁ-22 eÁw-ªÀÄĹèA G-PÀ©â£À ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  FvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ¯ÁåPÀvï ºÀĸɣÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝzÀÝjAzÀ  ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼ÀzÀ°ègÀÄwÛzÀÄÝ DUÁUÀ DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV§gÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁßrPÉƼÀîwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ  fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢: 26-11-2013 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 27-11-2013gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è     FzÁÎ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ±ÀĨsÁ©¯ï VÃqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 28/13 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                      UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-         
              ¦üAiÀiÁð¢ PÉ.«gÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀ¥ÀUÀ®è 28ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÉÆlÖ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ   26-11-2013 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀȵÀÚPÁåA¥À ªÀÄÆ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ2) °AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ  3) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ , J®ègÀÆ ¸ÁB zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ °ÃfUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ, ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ, JqÀ JzÉUÉ, JqÀ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ °ÃfUÉ PÉÆqÀzÉà ¤Ã£Éà G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2013 PÀ®A. 341,504,323,324,506 gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.11.2013 gÀAzÀÄ  107 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.