Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Mar 2014

PRESS NOTE AND REPORTED CRIMES

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ    ¢£ÁAPÀ 13/03/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ºÉÆý ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå ±ÁAw ¥Á®£Á ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß  ²æà J¸ï.J£ï.£ÁUÀgÁeï,  L.J.J¸ï.  f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ  ²æà JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼À ¸ÀAAiÉÆÃUÀzÀ°è  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±ÁAw ¥Á®£Á ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DZÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ  ªÀÄÄRAqÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ  ZÀað¹ ºÉÆý ºÀ§âöªÀ£ÀÄß ±ÁAw ºÁUÀÆ ¸ÀºÀ¨Á¼Éé¬ÄAzÀ DZÀj¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è F PɼÀPÀAqÀAvÉ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.
1)  PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 16/03/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉAiÉƼÀUÁV ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
2)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ «Ä²ævÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß, ªÁ¤ð¸ï, D¬Ä¯ï ¥ÉAmï,  E¤ßvÀgÉà DgÉÆÃUÀåPÉÌ ºÁ¤PÀgÀªÁzÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß  §¼À¸ÀzÀAvÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
3)  §tÚzÀ ºÉÆÃPÀ½ DqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §½¸À®Ä ¤µÉâü¹zÉ, MAzÀÄ ªÉüɠ PÉÆý ªÉÆmÉÖUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÀ°è  ¤zÀðPÀëtåªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
4)       §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §tªÀ£ÀÄß ºÁPÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
5)                   ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð¤AiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É §tÚªÀ£ÀÄß ºÁPÀ PÀÆqÀzÉAzÀÄ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
6)       PÁªÀÄ zÀºÀ£ÀzÀ ¤«ÄvÀå ¸ËzÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÀAvÉ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
7)                   AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁUÀzÀAvÉ  £ÀqÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
8)                   ºÉÆÃPÀ½AiÀÄ ¢£À ¤Ãj£À ¸ÀgÀ§gÁf£À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ.
              PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£ÉAiÀiÁzÀ°è ¤zÁðQëtåªÁV PÁ£ÀƤ£À CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½¸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀºÀªÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
               ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DgÉÆæ ªÀÄ»§Æ§ ¥Á±Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀiÁ, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw jeÁé£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀÄ»§Æ§ ¥Á±Á, ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-¯ÉÃrøï PÁ£Àðgï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ 3 – 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಲೂ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುವುದು, ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಾ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 10-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 3,000/- ರೂ. ಹಣ ಕೊಡು, ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಆರೋಫಿತನ ವಿರುದ್ಧ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 43/2014 PÀ®A 498(J), 504, 323, 506(2) L¦¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁåAQ£À C¢üPÁj ¤ªÀÄUÉ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV 35,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ¤ªÀÄä SÁvÉUÉ ºÀt dªÀiÁ DVzÉ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ PÉÆr¸ÀÄvÉÛãÉ, CzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ¤ªÀÄä gÉõÀ£ï PÁqÀð, ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß PÉÆrj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ £ÀA©¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »A¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥sÉÆÃmÉÆà vÉUÉzÀAvÉ £Àl£É ªÀiÁr læAQ£À°è EnÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£À, £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ 96,000/- gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀA©¹ ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2014 PÀ®A 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ :14-03-2014 gÀAzÀÄ 14-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñï vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï CªÀiïì ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ mÁæöå° §rzÀÄ ¥ÀPÉ̮ħÄUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ºÀnÖ PÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É , ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¸Áé«Ä, 24ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G:ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ UÀt C¢üPÁj ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï 17/5 ºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2014 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  --- d£ÀgÀ ªÉÄïɠ --- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  02 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 15.03.2014 ರಂದು 09.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ¸ÀtÚ ²ªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ ²ªÀgÁd vÀAzÉ dA§AiÀÄå ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÆqÀÆègÀÄ Eಬ್ಬರು ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 30 ಲೀಟರಿನಷ್ಟು ಅ.ಕಿ. 600/- ರೂ,. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಿಷ ಪಧಾರ್ಥದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸೇವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ  ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.. ರವರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಸೇಂದಿಯಿಂದ ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಡೆದು ಶ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೇಂದಿಯ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2014 PÀ®A 273, 284, 328 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, PÉ.E. DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.03.2014 gÀAzÀÄ     61 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     8,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.