Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Oct 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 §Æ¢ð¥ÁqÀ  UÁæªÀÄzÀ° (ªÀÄÈvÀ) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¸ÀªÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Æ¢ð¥ÁqÀ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ಮೃತನಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆರಾಮು ಆಗಿದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 05.10.2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಾಗ ಮೃತನು ತನಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಜ್ವರದ ಭಾದೆ ತಾಳತಾರದೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಜಂತಿಗೆ ಸೇರೆಯಿಂದ ಉರುಲು  ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಚೀರಾಡಲು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತನ ತಮ್ಮ ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಹಾಗು ಇತರರು ಬಂದು ಉರುಲು ಬಿಚ್ಚಿ ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ: 06.10.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ r Dgï. £ÀA. 13/2014 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು     

        UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                                   
,     ದಿನಾಂಕ 06-10-2014 ರಂದು 8-45 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ಬಿಸ್ವಾಸ ಗಂಡ ಸಂಜಯ್ ಬಿಸ್ವಾಸ 22ವರ್ಷ, ನಮಶೂದ್ರ , ಮನೆಗೆಲಸ, ಸಾಃ ಆರ.ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಂಪ ನಂ. 5 ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು .ದಿನಾಂಕ 04-10-2014 ರಂದು 10-30 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿರಾಳು ತನ್ನ ಗಂಡನ ತಂಗಿ ಸಂಗೀತಾರಾಯ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ವಿಷಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಹೆಣವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ  ಅಂತಾ ಅಮೃತರಾಯ ಈತನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ  1) ಅಶೋಕ ಮಂಡಲ್ ತಂದೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಂಡಲ್2) ಸಾಧನ ಮಂಡಲ್ ತಂದೆ ಸತೀಶ ಮಂಡಲ್3) ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಿಸ್ವಾಸ ತಂದೆ ಸುನೀಲ್ ಬಿಸ್ವಾಶ 4) ತಪೋಷ ದೇವಡಿ ತಂದೆ ಧಿರೇಂದ್ರ ದೇವಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಸಾಃ ಆರ.ಹೆಚ್ ಕ್ಯಾಂಪ ನಂ. 5 ತಾಃ ಸಿಂಧನೂರು.DgÉÆævÀgÀÄ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಲೇ ಬದ್ಮಾಶಿ ಸೂಳೇ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೀ, ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದಾಡಿ. ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ , ತನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ.ತನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು  ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ  ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt  UÀÄ£ÉߣÀA. 232/2014 PÀ®A. 504, 354, 323, 506 ರೆ.ವಿ.34 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಕಾಟಿಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ 01, 02 & 04 ರವರ ಮನೆಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:25-08-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ರಶೀದ್ ಮತ್ತು ಶಾಕೀರ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು 1) ಇಮಾಮಹುಸೇನ್ ತಂದೆ ಮಿಯಾಸಾಬ್, 2) ಜಮೀರಪಾಶಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, 3) ಆಲಂಸಾಬ್ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ್ ಚೌದರಿ, 4) ಚಾಂದಪಾಷಾ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಜಹಗೀರದಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ:ಕಾಟಿಬೇಸ್ ಸಿಂಧನೂರು ಹಾಗೂ 5) ಅಬ್ದುಲ್ ಸಾಮದ್ ತಂದೆ ಮೊಮಿದ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾ:ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರುಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೆಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡಿದ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸು ಮುಂದಿನ ಪೇಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಜಾ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ರಶೀದ್ ಇವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಮ್ಮ ಇಮಾಮಹುಸೇನಸಾಬ್(ಆರೋಪಿ01)ನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ವಾಹನ ಬಿಡಲು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂ.239/2014 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ   s¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.227/2014 ಕಲಂ.324, 504,506, 448 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.10.2014 gÀAzÀÄ    69  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   31,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.