Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Feb 2016

Reported Crimes


                                                   
                                 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ:- 02-02-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è,UÀtQÃPÀÈvÀ ¥ÀºÀtÂAiÀÄ «¨sÁUÀzÀ°è gÉÊvÀjUÉ «vÀj¹zÀ ¥ÀºÀt¬ÄAzÀ §AzÀ ±ÀÄ®Ì 2200 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀºÀt PÉÆÃuÉAiÀÄ°è£À qÁæzÀ°è EqÀ¯ÁzÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ PÁ¹ÃA JA§ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï PÀbÉÃjAiÀÄ ¹¹ PÁåªÉÄgÁzÀ°è ¸ÉgÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ EªÀjUÉ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Àà PÀmÉÆÖý vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À UÀtQÃPÀÈvÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2016.  PÀ®A. 380 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:04.02.2016 gÀAzÀÄ  100 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.