Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Apr 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ : 23-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Àà 35ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ° PÉ®¸À,¸Á:ºÉÆ£ÀßlV ªÀÄUÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ C¨ÁæºÀA£ÀÄ ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ZÀÑ®Ä ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ zÁlĪÁUÀ CgÉÆæ AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ ªÉÄÊ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ [¸ÀgÉÆÃdªÀÄä ºÁUÀÆ UÀAUÀ¥Àà E§âgÀÆ C°èUÉ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 05 d£À J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÉÆ£ÀßlV EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä¼À ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝjAzÀ PÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:24.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.26/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506,gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ : 23-04-12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 20ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, «zÁåyð,¸Á:ºÉÆ£ÀßlV ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §ZÀÑ®Ä ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ zÁlĪÁUÀ CgÉÆæ C¨ÁºÀA£ÀÄ PÁ®ÄªÉ zÁlĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è AiÀÄ®è¥Àà¤UÉ UÀÄ¢ÝzÁUÀ DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ PÁ®ÄªÉ zÁlĪÀªÀgÉUÉ D PÀqÉ ¤®è¨ÁgÀzÉãÀÄ JAzÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ C¨ÁæºÀA £ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ DvÀ£À JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÀÄ¢Ý ºÀ°è¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁr ºÀ®ÄèC®ÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ C°è EvÀgÉ 05 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DvÀ£À vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà¤UÉ ©¢gÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÉÊUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506,gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ gÀÄzÀæ¥Àà , ªÀAiÀÄ:35ªÀ,eÁ:°AUÁAiÀÄvï , G;ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , 05 ªÀµÀðzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ , DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÁ»ÃzÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ G½zÀ CªÀÄgÀªÀÄä ºÁUÀÆ ±ÁgÀzÀªÀÄä ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁj¹ PÀÄrzÀÄ wAzÀÄ RZÀÄð ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ F §UÉÎ PÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ £À£Àß EµÀÖzÀAvÉ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀgÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÉ vÉUÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-04-2012 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ DPÉAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß 93/2012 PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 324 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ AiÀiÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 23-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2012 gÀAzÀÄ PÀ®A 306 L,¦.¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁ¢ ¤ªÉâ¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ.23-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁzÀ°è PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¥ÀªÁgÀ 35 ªÀµÀð ®A¨Át ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ vÁAqÁ FvÀ£À UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ 2 QéAmÁ¯ï CQÌ,eÉÆüÀ, §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ, CrUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5000/- »ÃUÉ M.Q.gÀÆ.25000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, JzÉUÉ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¨É£ÀÄß »AzÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå :4/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄzÀUÀ°è£À ¤ÃgÀzÉÆrØAiÀÄ°è ZÀAzÁªÀ°¸Á§ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ²¯Áíj 54 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.¤ÃgÀzÉÆrØ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.FvÀ£À ªÀÄ£É £ÀA§gÀ 3-2-112 EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁr DgÉÆæ ¨ÁµÀĸÁ§£ÀÄ PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ZÀAzÁªÀ°¸Á§ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎj£À°è zÁªÉ M.J¸ï.£ÀA§gï 91/2009 £ÀÄß Hr vÀqÉAiÀiÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ¨ÁµÀĸÁ§£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ vÀqÉAiÀiÁeÉÕAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖwÛgÀĪÀÅzÀ®èzÉà CzÀPÉÌ PÉêÀ®ªÁV ªÀiÁvÁr, ZÀAzÁªÀ°¸Á§ FvÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸À°ÃªÀiï£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ EzÀÝ §UÉÎ UÉÆwÛzÀÆÝ PÉÃPÉ ºÁQ ¸ÀªÀiÁ GzÉÝñÀ¢AzÀ ZÀAzÁªÀ°¸Á§¤UÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 54/12 PÀ®A.188.504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-01-2010 ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 15-06-2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ¨sÀmï£ÀÄ «dAiÀÄzÀ±À𤠺ÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ amï ¥sÀAqï ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , gÁzsÁQæµÁÚ vÀAzÉ ¦.ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï FPÉAiÀÄÄ ºÁ°£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , E¨Áæ»A vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, G: ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: ªÉĺÀ§Æ©ÃAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ amï¥sÀAqï ¹ÌêÀiï£À°è ¸ÀzÀ¸Àå¤zÀÄÝ , FvÀ£ÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ¨sÀmï£À PÀqɬÄAzÀ amï¥sÀAqïzÀ°è ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ gÁWÀªÉÃAzÀæ¨sÀmï£ÀÄ E¨Áæ»A£À PÀqɬÄAzÀ ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmï ªÀÄvÀÄÛ SÁ° ¥ÉÃ¥Àgï£À°è ¸À» ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E¨Áæ»A£ÀÄ aÃnAiÀÄ ºÀt ªÀÄÄnÖ¹zÀ ªÉÄÃ¯É ¥Áæ«Ä¸Àj £ÉÆÃmï ªÀÄvÀÄÛ ¸À» ªÀiÁrzÀ SÁ° ºÁ¼É ªÁ¥À¸ï PÉÆqÀzÉà E¨Áæ»A£À ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è N.J¸ï £ÀA.130/11 ¥ÀæPÁgÀ jPÀªÀjUÁV zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ gÁzsÁQæµÁÚ vÀAzÉ ¦.ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï FPÉAiÀÄÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ «µÀAiÀÄ w½zÀ E¨Áæ»A£ÀÄ CªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸ï ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DvÀ¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀļÀÄî ¸ÁQë £ÀÄrzÀÄ £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß 94/2012 , PÀ®A:120(©),193, 199, 208,209, 210, 406, 409 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä , ªÀAiÀÄ: 40ªÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: ¦.qÀ§Äèöå.r PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ©ÃdzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ , ¢:08-11-11 , 14-11-11 ºÁUÀÆ ¢:16-11-11 gÀAzÀÄ ²æäªÁ¸À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦.qÀ§Äèöå.r PÁåA¥ï£À°è U˸À® «ÃgÀ ±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÉrØ ,ªÀAiÀÄ: 45ªÀ, ¥ÉÆæ:C£ÀßzÁvÀ ¹Ãqïì ¥ÉÆææqÀÆå¸ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁPÉðnAUï r.£ÀA.9/532-1 , ªÉÄÊzÀÄPÀgï gÉÆÃqï ¥ÉÆæzÁÝgï -516360 f¯Éè:PÀqÀ¥Á (DAzÀæ¥ÀæzÉñï EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 8,30,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À £É°è£À ©ÃdzÀ ¥ÁPÉÃmïUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ , EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÉÊvÀjUÉ PÉÆmÁÖUÀ gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀzÀj ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©wÛzÀÄÝ ¥sÀ¸À®Ä §gÀzÉà EzÀÄÝ U˸À® «ÃgÀ ±ÉÃRgÀ gÉrØ FvÀ£ÀÄ ²æäªÁ¸À EªÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼À¥É ¨sÀvÀÛzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA.181/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2012 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA.95/2012 PÀ®A.420 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: - ¢£ÁAPÀ 23-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 18-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn §gÉAiÀÄÄvÁÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥Ánî ¦.J¸ï.L ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä PÀmÉÖ §¸ÀªÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ZÀAzÀærØ ªÀ:24, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆrèV PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 820/-d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÁåA¦£À gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ F½UÉÃgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ §AzÀ ¯Á¨sÀzÀ°è E§âgÀÆ ºÀAaPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 19-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁt UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 34/12 PÀ®A 78 (111) PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.