Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Aug 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 14.08.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.20 UÀAmÉUɤ¯ÉÆÃUÀ¯ï UÀÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµï eÁ: ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ïFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ 1) 90 JªÀiï.J¯ï £À 69 ªÉÄPÀتÀ¯ïì xxx gÀªÀiï ¥Áè¹ÖPï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 37.34 gÀÆ CAvÉ MlÄÖ gÀÆ 2576/- 2) 90 JªÀiï.J¯ï £À 19 Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì ¥ËZïUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 26.54 gÀÆ CAvÉ MlÄÖ gÀÆ 504/- 3) 90 JªÀiï.J¯ï £À 15 N.n ¥ËZÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ 37.34 gÀÆ CAvÉ MlÄÖ gÀÆ 560/- »ÃUÉ J®èªÀÇ ¸ÉÃj MlÄÖ 3640/- gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  115/2016PÀ®A32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À ¨sÁªÀavÀæ ªÀÄvÀÄÛ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ «ªÀgÀ.


ªÉÄʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
PÉA¥ÀÄ  §tÚ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR,
PÀÆzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
vÀ¯ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ EAZÀÄ PÀ¥ÀÄà PÀÆÀ®Ä
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ, »A¢
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
 ¤Ã° §tÚzÀ CzsÀð vÉÆý£À §Ä±Àlð , PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAlÄ.
UÀÄgÀÄw£À a£ÉíUÀ¼ÀÄ
E¯Áè
zÉÊ»PÀ H£ÀvÉ
E¯Áè

                             ದಿನಾಂಕ: 14-08-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರಿ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ರಾಯಚೂರುರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವನೇಂದರೆ, ಸುದೀಪ್ ತಂದೆ ದುರ್ಗಪ್ಪ ವಯ: 12 ವರ್ಷ ಜಾ: ನಾಯಕ ಸಾ|| ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ದೇವದುರ್ಗ ಈತನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:            12-01-2016 ರಂದು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಾಲಕನು ತಮ್ಮ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 7 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ: 14-08-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದ ಗಾರ್ಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರು ಹಾಲು ತರಲು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಾಲಕರನ್ನು ಏಣಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುದೀಪ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದು ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6.10 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡಿನ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಬೇಕೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 115/2016 ಕಲಂ: ಬಾಲಕ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÉÄð£À ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ°è CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¥ÀjavÀ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁzÀ°è ¦.J¸ï.L. ¸ÀzÀgï §eÁgï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¹.¦.L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ CxÀªÁ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½¸À®Ä «£ÀAw.

zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 08532-226148                                                    ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) ªÉÆ.¨ÉÊ £ÀA: 9480803845
¹.¦.L ¥ÀƪÀð ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆ £ÀA: 9480803830
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :15.082016 gÀAzÀÄ  46 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ