Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Apr 2014

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 02.04.2014 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: ªÁlgï ¸À¥ÉèöÊAiÀÄgï ¸Á: E.eÉ.GzÁâ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ E.eÉ GzÁâ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÁlgï ¸À¥ÁèAiÀÄgï EzÀÄÝ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÁlgï ¥ÉÊ¥À£À ºÀwÛgÀ vÉUÀÄÎ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæ £ÀA 1  ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áßj eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄFvÀ£À ¥Á£ï ±Á¦£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £Á¯ÁzÀ°è ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÉUÀÄÎ ªÀÄÄZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ 1) ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áßj eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ FvÀ£ÀÄ EvÀgÉ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß vÉUÀÄÎ ªÀÄÄZÀÑ®Ä £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀÄtÄÚ ¨ÉÃPÁ¬ÄvÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀ¼ÁzÀ 2) ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð 3) zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 65 ªÀµÀð 4) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: J¯ÁègÀÆ E.eÉ GzÁâ¼À EªÀjUÉ  ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ PÀ°è¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2014 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

          ¢£ÁAPÀ 02-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 ) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà  FvÀ£ÀÄ  ¦AiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¥Á£À±Á¥ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: E.eÉ. GzÁâ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ¥Á£ï ±Á¦£À ªÀÄÄAzÉ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀÄ ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ÀUÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ £À£Àß CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀ¨ÉÃqÀ wgÀÄUÁqÀ°PÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ  UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü CAUÀr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ J£À¯Éà ©ÃgÀ¥Àà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ ¤£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄtÄÚ vÉUÉzÀgÉ K£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  £ÀAvÀgÀ ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ   UÀÄ£Éß £ÀA:72/2014 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 01/04/2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಧಿ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà UËAr 19 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಹುಲಿಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ದಾಟಿ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀAiÀÄ:22 UËAr PÉ®¸ï eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:§¤ßUÉÆüÀ FvÀ£À ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೊಟಿದ್ದಾಗ Fತನು ಪಿರ್ಯಧಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೋತೆ ಮಲಗು ಬಾ ಎಂದು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಫಿರ್ಯಧಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/14 PÀ®A.,341,354,509 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ಪಿರ್ಯಾದಿ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ VjñÀ¥Àà ªÀ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ & f-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ತಮ್ಮೂರಿನ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಗೋಪಾಲನಾಯಕ ಇವರ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ-100  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಹೆಚ್‌-9459 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ  ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಹೇಶನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರಾದ ಅರೋಲಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಲು ಇಬ್ಬರು ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಅರೋಲಿಯಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮಹೇಶನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರೋಲಿ-ಮಟಮಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿದಾನವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್‌ನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಅರೋಲಿ ದಾಟಿ ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ.ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ eÁ£ï rAiÀÄgï mÁæPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-1787 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಜಾನ್ ಡಿಯರ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಬಿ-1787 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹೇಶನಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.103/14 ಕಲಂ 279,337,338 ಐಪಿಸಿ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
     ದಿನಾಂಕ 03/04/214 ರಂದು 5-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ºÀÄ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà qÀØzÀ 50ªÀµÀð PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À PÀÄgÀħgÀ ¸Á: CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ಮತ್ತು ಅತನ  ಮಗ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ:16 PÀÄgÀħgÀ ¸Á: CAPÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಕುರಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮೇಸಿತ್ತಿದ್ದರು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ್ದು ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ.HAR3DXSSE01862673 ನೇದ್ದು ಮರಮ್ ನ್ನು ಅಗೆದು ಒಂದು ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರಗೆ ಹಾಕತ್ತಿತ್ತು. ಟ್ಯ್ರಾಕ್ಟರಗೆ ನಂ.ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ನಂ. EBSOW1328  ಇದ್ದು , ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು. ಸದ್ರಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಚಾಲಕನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನನ್ನು ನೋಡದೆ ತನ್ನ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಬಕೇಟನ್ನು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಗನ ಎಡಗಡೆಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ,ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆಯ ಎದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ, ಕಪಾಳ ಹತ್ತಿರ ,ಮೊಗಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾPÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 73/2014 PÀ®A.304(J) L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.   

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                ¢£ÁAPÀ : 03-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 02:00 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀ.F.ºÀħâ½î ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¤rzÀ ¨Áwä DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀdgÀvï ºÁf E¨Áæ»A ±Á SÁ¢æ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉĺÀªÀÄÆzï FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ±Éqï£À ªÉÄÃ¯É ¦J¸ïL UÀ§ÆâgÀÄ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ J¸ï GvÀÛgÀPÀgï ¥ÉèöʬÄAUï D¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæ ªÉĺÀªÀÄÆzï vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ¨ïC° ªÀ:35 eÁ:ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ CvÁåªÀ±ÀåPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆâü aîUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁr NlÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÁUÀÆ ¥ÁnðUÀ½AzÀ ºÉaÑ£À ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV DgÉÆæ 02 AiÀÄ®¥Àà ºÀjd£À ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÄgÀ(¥ÀgÁj) FvÀ£À  ¥ÀrvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è E½¸ÀzÉ £ÉÃgÀªÁV DgÉÆæ ªÉĺÀªÀÄÆzï FvÀ£À ±Éqï£À°è ElÄÖPÉÆArzÀÝ 50 PÉf ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ 252 aî J¸ï.Dgï.JªÀiï. JAzÀÄ ¯Éç¯ï §gÉzÀ CvÁåªÀ±ÀåPÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 12 l£ïUÀ¼ÀÄ, 04 UÉÆâü aîUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ vÀÆPÀ 180 PÉf MlÄÖ CAzÁdÄ ¨É¯ï 12180/- gÀÆ.¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014 PÀ®A: 3 & 7 E¹ PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 171(ºÉZï) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
1] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  04 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 04 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.04.2014 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.