Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-    
 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ¢£ÁAPÀ 12-11-2012 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå, 19 ªÀµÀð, zÉêÀgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 1 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 1 gÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦°¥ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ C²ÃªÁðzÀ vÀAzÉ CgÉÆÃUÀåA, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 1  FvÀ£ÀÄ PÀĪÀiÁgÉñÀ£À  ºÀwÛgÀ §AzÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ £ÀqÀÄ«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  325/2012 PÀ®A. 504,324,506 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
     
                 gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt PÀ£ÀĪÀÄ°è 52 ªÀµÀð PÀªÀiÁä MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á;£ÁUÉÃAzÀæPÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt @ ¨Á§Äf vÀAzÉ £ÁUÉñÀégÀgÁªï 46 ªÀµÀð PÀªÀiÁä MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:£ÁUÉÃAzÀæ PÁåA¥ï  EªÀgÀÄUÀ½UÉ FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ«zÀÄÝ DUÀ gÁeÉÃAzÀæ£À vÀAzÉUÉ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À  ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ DªÁV¤AzÀ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt£ÀÄ  gÁeÉÃAzÀæ£À  ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢¸ÀÄwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-11/11/2012 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt FvÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt gÁeÉÃAzÀæ£ÀÄ  ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃV §AzÀÄ «WÉßñÀégÀ PÁåA¦£À ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt£ÀÄ  §AzÀªÀ£É gÁeÉÃAzÀæ¤UÉ  ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¸ÀjAiÀiÁV ¹QÌ¢Ý ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£É PÀ§ât gÁr¤AzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ºÀ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C®èzÉ PÉÊUÀ½AzÀ Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr E£ÉÆßêÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤£ÀÄß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÀÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA-141/2012 PÀ®A 504,323,324,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
 PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                                                          
             ¢.23-10-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00UÀAmɬÄAzÀ ¢B 24-10-2012 gÀ ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà ¯Á®Ä vÀAzÉ ¨ÁµÀ ªÀAiÀiÁB35ªÀµÀð   eÁBªÀÄĹèA GB ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃPÁ¤PÀ ,¸ÁB¹gÀªÁgÀ ¦.qÀÆè.r PÁåA¥ï . FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/2012 PÀ®A:379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
   ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.11.2012 gÀAzÀÄ  32 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   5800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.