Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CmÁæ¹n.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w
     ¢£ÁAPÀ 19.09.2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠d¸À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð,PÀÆ° PÉ®¸À ,eÁw: ªÀiÁ¢UÀ,¸Á: ºÀjd£ÀªÁqÀ UÀ§ÆâgÀÄ. FvÀ£ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉƼÀî¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ  C°èzÀÝ PÀjUÀÄqÀØzÀ CAiÀÄå¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ;50 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ ©qÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀßzÉãÀ¯É ¸ÀÄ¢Ý ¤Ã£ÉãÀÄ PÉüÁPÀ §gÀÄwÛÃAiÀįÉà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrèAiÀÄ »A§¢¬ÄAzÀ ªÀÄÆtPÁ°UÉ UÁAiÀÄ ªÀiÁr, ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ EzÉà PÉÆrè¬ÄAzÀ ¤£ÀߣÀÄß PÀrzÀÄ ©qÀÄªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013 PÀ®A 324,504,506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ


                  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.09.2013 gÀAzÀÄ 39  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,600/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.