Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Sep 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
                ªÀÄÈvÀ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸Àì¥Àà 75 ªÀµÀð, eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ,G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À,  ¸Á;-£ÁUÀgÀ¨ÉAa. vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀÀ£Àß vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä¼ÀÄ ¥Àæw ¢£À £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìÄå¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ. £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ;-02.09.2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìÄå¸À°PÉÌ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ EgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉUÉ ¤ÃgÀÄ  PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ¨ÁzÀ°ð §¸À£ÀUËqÀ PÁA¦£À ªÀÄÄA¢£À 9-Dgï G¥ÀPÁ®ÄªÉAiÀÄ°è vÉð §A¢zÀÄÝ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀiÁ£À AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÆgÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2016 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                                     
                ದಿನಾಂಕ 02 -09-2016 ರಂದು. ಸಿಂಧನೂರಿನ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಒಡೆಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಸೋಹನಲಾಲ್ ಸೇಠ ರವರ ಖಾಲಿಜಾಗೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಯಾ;20. ಜಾತಿ;ಲಿಂಗಾಯುತ, ಚಾಲಕ, ಸಾ; .ಕೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಗರ. ಸಿಂಧನೂರು. FvÀ£ÀÄ ತಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂ. ಕೆಎ-34--3994 ನೇದ್ದನ್ನು ಆಟೋವನ್ನು ತನ್ನ ಮಾವನನಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಡೆಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎ.ಕೆ. ಗೋಪಾಲ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ನಿದಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-28-ಎಫ್-1815 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಬೇರೆ ವಾಹನವನ್ನು ಓವರ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.. ಮ್ಯಾಜಿಕಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಡಲು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಮರೇಶ ಜಖಂಗೊಂಡ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಮಾವ ಶರಣಪ್ಪ. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶರಣಪ್ಪ ಕುರುಬರು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇನ್ನಿತರು ಸೇರಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಅಮರೇಶನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಹಾಗೂ ಒಳ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಆಟೋ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಭಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 60,000/- ರೂಪಾಯಿ ಲುಕ್ಸಾನವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 53/2016 ಕಲಂ: 279, ,337. ಐಪಿಸಿ. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ದಿನಾಂಕ2-9-2016ರಂದುಬೆಳಗಿನಜಾವತಾನುಮತ್ತುತಮ್ಮಸಂಬಂಧಿಕರುಕೂಡಿಬಳ್ಳಾರಿಜಿಲ್ಲೆಯಕಂಪ್ಲಿಯಿಂದಕ್ರಷರ್ಗಾಡಿನಂಕೆ.35/ಎನ್.-4885ನೇದ್ದರಲ್ಲಿಕುಳಿತುಕೊಂಡುತಮ್ಮಮನೆಯದೇವರಾದಆಂದ್ರದಗದ್ವಾಲಚೌಡಮ್ಮದೇವರಿಗೆಹೋಗುವಾಗದಾರಿಯಲ್ಲಿಸಿಂಧನೂರುದಾಟಿದನಂತರಸಿಂಧನೂರು-ಮಾನವಿಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಮೇಲೆಹಿರೇಕೊಟ್ನೆಕಲ್-ನಂದಿಹಾಳಗ್ರಾಮದನಡುವೆಒಂದುಸಣ್ಣಕಾಲುವೆಹತ್ತಿರ                                                ಮುಂಜಾನೆ7-30ಗಂಟೆಸುಮಾರಿಗೆರಸ್ತೆಯಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿತಮ್ಮಕ್ರಷರ್ವಾಹನವನ್ನುನಿಲ್ಲಿಸಿಎಲ್ಲಾರುಕಾಲುಮಡಿಯಲೆಂದುಗಾಡಿಯಿಂದಕೆಳಗೆಇಳಿದು ಕಾಲುಮಡಿದುತಮ್ಮಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತುಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿರಾಯಚೂರುಕಡೆಯಿಂದತಮ್ಮಎದುರಿಗೆಇನ್ನೋವಾಕಾರನಂಕೆ. 36/ಎನ್.3569 ನೇದ್ದರಚಾಲಕಶಿವುಸಾ:ಮಾನವಿಈತನುತನ್ನಕಾರನ್ನುಅತಿವೇಗಮತ್ತುಅಲಕ್ಷತನದಿಂದನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡುರಸ್ತೆಯಎಡಬದಿಗೆಹೋಗದೇ ಒಮ್ಮೆಲೇ
ರಸ್ತೆಯಬಲಬಾಜುಬಂದುನಮ್ಮಕ್ರಷರ್ ವಾಹನದಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿಗಾಡಿಹತ್ತಲೆಂದುರಸ್ತೆಮೇಲೆನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಜಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ವಯಾ
7
ವರ್ಷ,ಈತನಿಗೆಟಕ್ಕರ್ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದತಲೆಗೆ,ಹಣೆಗೆಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿಮೂಗಿನಲ್ಲಿರಕ್ತಬಂದು ಮೈ,ಕೈಗೆಅಲ್ಲಲ್ಲಿಸಣ್ಣಪುಟ್ಟಗಾಯಗಳುಆಗಿದ್ದು, ಕಾರಣಕಾರಿನಚಾಲಕನಮೇಲೆಕ್ರಮಜರುಗಿಸುವಂತೆಮುಂತಾಗಿಇದ್ದಫಿರ್ಯಾದಿ ಆನಂದ ತಂದೆ ಚೌಡಪ್ಪವಯಾ 36 ವರ್ಷ ಜಾತಿದೇವಾಂಗ : ಎಲೆಕ್ಟ್ರೆಷನ್ಕೆಲಸ ಸಾ: ವಿರತಪೇಟ್(ಮಡ್ಡಿಕಟ್ಟೆ) ಕಂಪ್ಲೀತಾ: ಹೊಸಪೇಟ ಜಿ: ಬಳ್ಳಾರಿ.ಮೊ ನಂ [9916873049]      ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆಗುನ್ನೆನಂ. 200/16 ಕಲಂ.279,338 .ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾರಗುನ್ನೆದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡುತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :03.09.2016 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  18,500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ