Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Dec 2014

SPECIAL PRESS NOTE

:¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ:

£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 16.12.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¸ÀA¨sÁAUÀtzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ, DzÀgÉ PÁgÀuÁAvÀgÀ¢AzÀ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 16.12.2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.«.r. PÁ¯ÉÃdÄ (J¸ï.Dgï.¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï)  DªÀgÀtzÀ°è ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¹zÀ £ÁUÀjÃPÀgÀÄ ¸À¢æ ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CUÀ«Ä¸À®Ä ºÁUÀÆ ¥ÀwæPÁ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀzÀ±Àð£À ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ±ÉÆèsÉ vÀgÀ®Ä f¯Áè ¥ÉưøÀ ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆÃjgÀÄvÁgÉ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:: 

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ಪಿರ್ಯಾಧಿ ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ 30 ವರ್ಷ ಜಾ: ಚೆಲುವಾದಿ ಉ: ಕಾಂಟ್ರಕ್ಟರ್‌‌‌ ಕೆಲಸ ಸಾ: ರಾಜೋಳ್ಳಿ  FvÀನು ಅರೋಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 17/11/14 ರಂದು ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ರವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಬಂದವಾಗಿ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ರವರು ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಪೋನ್‌‌ ಮಾಡಿ ಮಗನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೊಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 7:15 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಹನುಮಂತನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ವಿರುಧ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಟ್‌‌‌ ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಪುನ: ಇಂದಿ ದಿನಾಂಕ 13/12/14 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್‌‌‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಮೀರ್‌‌ ಸಾಬ ಹೋಟೇಲ್‌‌ ಮುಂದೆ ಚಹ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣನ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ರವರು ಹೋಗಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಮಕ್ಕಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರು ಸಹ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವೇನು ಅಂತಾ ಅಂದು ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತನು ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದ ಬಲಗಾಲು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ಎಡಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೇಟ್‌‌‌ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 334/14 ಕಲಂ 504, 355, 324, 506, ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
        ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁªÀtÚ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ಇವರು ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಯಾದ ಸರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 13.12.2014 ರಂದು ಮೃತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಮ್ಮಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸರ್ಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಳಿಯನಾದ ಗೋವಿಂದು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೃತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನೆಟ್ಟಂಪಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಂಪಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೃತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಳಬಂಡಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಬಿಗಿದು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಶವವನ್ನು ನೀರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ದಿನಾಂಕ: 14.12.2014 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವಾ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ.CAvÁ ²ªÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄgÀæ ²ªÀtÚ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÉlÖA¥ÁqÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2014 PÀ®A;302,201 ¸À»vÀ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

  ªÀÄÈvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ DzÉ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, eÁw:£ÁAiÀÄPÀ,ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:aPĄ̀ÁzÀgÀ¢¤ß [ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ] EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è «¥ÀjÃvÀ ÀªÁV PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ ¢.09-12-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉUÉ aPĄ̀ÁzÀgÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ¤óóµÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ ªÉÄÊAiÉįÁè ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢.13-12-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝ £ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA; 17/2014 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2014 gÀAzÀÄ  114 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,600-/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.