Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ¨sÀdAwæ EªÀ½UÉ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §ÄwÛ vÀgÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄĤ¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀAUÀ¥Àà£ÀÄ CªÀ½UÉ ªÀÄgÀ½ PÀgÉ vÀA¢zÀÄÝ F «µÀAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ PÉÆgÀªÀgÀÄ ¸Á.£ÀªÀ° vÁ.UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ w½zÀÄ vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ UÀAUÀ¥Àà¤UÉ §ÄzÀÞªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢.16-10-11 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîV£À eÁªÀ 3 UÀAmÉUÉ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀÄ¢Þ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¯ÉPÀlÄÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ±ÀªÀ £ÉÆÃrzÀÄÝ ±ÀªÀzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ E¢Ý®è CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ¬Ä¯É EgÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀwÛjvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 29/2011 PÀ®A: 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1] zÉÆqÀØgÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 2] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 3] ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 4]C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 5] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 6] VgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà 7] ¥ÉÆõÀÖ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ 8] ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀتÀiÁgÉ¥Àà 9] ºÁ°é £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ §Ä¸À¥Àà 10] «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸ÉmÉ¥Àà 11] FgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÉmÉ¥Àà 12] vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà 13] vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØgÁªÀÄtÚ 14] FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà 15] £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ 16] AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À 17] ªÀgÀ®Qëöä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà 18] ®Qëöä UÀAqÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÁUÀÆ 19] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà J®ègÀÆ CUÀ¸Àgï, EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ EzÀjAzÁV 18 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15/10/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁªÀÄtÚ£À ºÉÆ® ¸À.£ÀA. 571/F gÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £Á®ÄÌ JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è vÁ£ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À, ¸ÀeÉÓ ºÁUÀÆ vÉÆUÀgÉ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgï n®ègÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ £Á±ÀUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ £Á£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV£ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀÄ £Á±À¥Àr¹Ã« £ÉÆÃqÀ¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ mÁæöåPÀÖgÀ n®ègÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¼Éà £Á±À¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ®PÀë £ÀµÀÖªÀÅAmÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÁªÀÄtÚgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 235/11 PÀ®A 143,147,447,504,427,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ K¹ UÁr £ÀA PÉ.J-36-J-3383 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß LzÀ¨Á«¬ÄAzÀ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ LzÀ¨Á«¬ÄAzÀ 2 QÃ.«Äà CAvÀgÀzÀ°è dA¦£À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ mÁmÁ K¹ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 4-5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CA§gÉñÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ªÉÄÃUÀ¼ÀªÀĤ eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀAiÀiÁ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; LzÀ¨Á« FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 232/11, PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JªÀiï.«. PÁAÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ²æÃ.gÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå EªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ SÁ° eÁUÉ ©lÄÖPÉÆqÀ®Ä PÉýzÁUÀ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄAiÀÄå¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DAf£ÉAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄåºÁUÀÆ wªÀÄätÚ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå EªÀgÀÄUÀ½UÉ PÀnÖUÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ .gÁªÀÄAiÀÄågÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 345/2011. PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 323, 504, 506, gÉ/« 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EggÀvÀÛzÉ.


 

¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ gÀ« UÉÆ®ègï , ªÀAiÀÄ:25ªÀ, ¸Á: n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 3 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ , 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ½zÀÄÝ , UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 04-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝjAzÀ JzÀÄÝ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÁUÀÆå ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝjAzÀ UÀAqÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ°®è CAvÁ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ K£ÀÆ vÉÆÃZÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄêÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ZÉÃwj¹PÉƼÀîzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÉÆ®ègï , ªÀAiÀÄ : 70ªÀ, G : PÀÆ° PÉ®¸À , ¸Á : EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/11 , PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢:15-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÆeÁj zÉÆrØ AiÀÄgÀdAw UÁæªÀÄzÀ .zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀÅ¥Àà 38ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¥ÀÆeÁj zÉÆrØ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ UÀÄqÀÄUÀÄ & ¹r®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÀÝjAzÀ, DvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä §rzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¹Ã½ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt UÀÄqÀÄUÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹r°¤AzÀ MlÄÖ C.Q. gÀÆ.30000/- ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄðAzÀÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸À¢æ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢®è.

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÄQ£À ºÀÆ«£ÀºÉqÀV UÁæªÀÄzÀ°è gÀ« vÀAzÉ dA§tÚ FvÀ£ÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ®UÀß ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄÄ E£ÀÄß ¤£ÀUÉ ªÀAiÀĸÁìV®è ¤£Àß vÀAV EzÁÝ¼É DPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ EzÀ£Éß ªÀÄ£À¸ÀìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:-16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Éë¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢:16-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ dA§tÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 30/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 16-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¹ÃªÉÄ JuÉÚ r¥ÉÆà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ »gÉúÀ¼ÀîzÀ zÀAqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ. CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1) gÁWÀªÉÃAzÀæ , 2) C¯Áè¨sÀPÁë , 3) «ÃgÉÃ±ï ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ.1,900/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.171/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¹AUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ «dAiÀÄgÁªï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ®PÀ̪ÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ UÁAeÁ VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼À¹zÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16-10-11 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV 12-30 ¦.JA PÉÌ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼À¹zÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÁAeÁ VqÀ ªÀÄvÀÄÛ 5 ¸ÀtÚ UÁAeÁ VqÀ 3 PÉ. f. C:Q:gÀÆ 1000/- ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ §AzÀÄ ¸ÀzÀj «dAiÀÄgÁªï FvÀ£À ªÉÄÃ¯É d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 344/10 PÀ®A. 8, 20(J) J£ï.r.¦.J¸ï. AiÀiÁPÀÖ -1985. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.10.2011 gÀAzÀÄ 173 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 34,400/ - gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.