Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jul 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 15/07/2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: ZÀAzÁæªÀÄ, 35ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: vÀ¼ÀªÁgÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ. FPÉAiÀÄÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁr Hl ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ CªÀ¸ÀgÀzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁrzÀ M¯ÉAiÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV Dj¸ÀzÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M¯ÉAiÀÄ°è ºÁj¸ÀzÉà G½¢zÀÝ ¨ÉAQAiÀÄÄ UÁ½UÉ ¥ÀÄ£ÀB CgÀ½ CPÀ¹äPÀªÁV UÀÄr¸À°UÉ ºÉÆwÛPÉÆAqÀÄ PÁ®A. £ÀA. 08 gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ UÀÄr¸À®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA:  02/2016 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಹಸೀನಾ ಬಾನು ಗಂಡ ಮುರ್ತುಜಾ, ವಯ: 21 ವರ್ಷ, : ಮನೆಕೆಲಸ ಸಾ: ಸಿಂಧನೂರು.FPÉAiÀÄ ಮದುವೆಯು ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಇವನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 24-10-2011 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತುರುವಿಹಾಳ್ ದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಆರೋಪಿತರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಮಿ ನಂ 748/2012  ಪ್ರಕಾರ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಸಿಸಿ ನಂ 693/2013 ರ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಮಿಸಲೆನಿಯಸ್ ನಂ 631/2014 ಸಹಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ 1) ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದರಬಾಷಾ ತಂದೆ ಬಾಲೆಸಾಬ್, ವಯ: 26 ವರ್ಷ, : ಖಾಸಗಿ ನೌಕರಿ ಸಾ: ತುರುವಿಹಾಳ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು, 2) ರಾಜಮಾ ಗಂಡ ಬಾಲೆಸಾಬ್ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, : ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಸಾ: ತುರುವಿಹಾಳ್ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು, 3) ಬಾಲೆಸಾಬ್ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಸಾಬ್ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಸರಕಾರಿ ನೌಕರ, ಸಾ: ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಂಧನೂರು. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಇವನು ತುರುವಿಹಾಳ್ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ  ಆಸ್ತಿಯನ್ನು  ದಿನಾಂಕ 27-02-2015 ರಂದು ಸಿಂಧನೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಉಪನೊಂದಣಾಧಿಕಾರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 02 ಇವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾನ ಪತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಖಾಸಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಂಖ್ಯೆ 159/2016 ರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.110/2016 ಕಲಂ: 405, 420, 120(ಬಿ) ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦ügÁå¢ AiÀÄƸÀÆ¥sï vÀAzÉ: ªÀĺɧƨï¸Á¨ï, 32ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: CgÀPÉÃgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ vÀAV ©¯ïQ¸ï FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¨ÁµÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ FPÉUÉ E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EªÀgÀÄ zÀÄrAiÀÄ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß CgÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAV ©¯ïQ¸ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ¨ÁµÁ£À°èUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ C°èUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀtÄ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, ©¯ïQ¸ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ PÀȵÁÚ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2016  PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: aAZÀgÀQFvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಹೊಸ ಹಿರೋ ಹೆಚ್.ಎಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ತಿಂಥಣಿ ಮೌನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಆದೇಶನಿಗೆ ಗಾಡಿ ನಡೆಸುವದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅದರ ಹಿಂ§ದ ಆತನು ಕುತುಕೊಂಡು  ದಿನಾಂಕ 15.07.2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು-ಗುರಗುಂಟಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಡಕಪ್ಪನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಎದುರುಗಡಯಿಂದ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ.ಎ 32 ಎನ್ 6684 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಾರ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2016 PÀ®A : 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä @ £ÀA¢¤ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ PÀgÀqÉÆÃtÂ, ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, ºÁªÀ: ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀgÀqÉÆÃtÂ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛ, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄoÀzÀ°è dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV gÀÆ 5,00,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, gÀÆ 1,50,000/- UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀjUÉ ªÀÄ£ÉÆÃeï 11 wAUÀ¼ÀÄ, UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DgÉÆæ £ÀA 01 EªÀgÀÄ 2) £ÁUÀ¥Àà PÀgÀqÉÆÃtÂ, ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.3) ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÀgÀqÉÆÃtÂ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 4) ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁeï ¸ÀA¢ªÁqÀ, 24 ªÀµÀð, G: ²PÀëQ, ¸Á: £ÀlgÁd PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉýPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ vÀ£Àß ªÉÊzsÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV gÀÆ 10,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¢£ÀA¥Àæw CªÀºÉ¼À£À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ¤A¢¸ÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁjvÀæöåªÀzsÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉý, ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 15-04-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ¤£ÀUÉ gÀÆ 10,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ ¤Ã£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀzÉ E°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 01 EªÀ£ÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 03 ªÀÄvÀÄÛ 04 gÀªÀgÀÄ CªÀ¼À vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 02) £ÁUÀ¥Àà PÀgÀqÉÆÃtÂ, ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 05 §¸ÀªÀgÁeï ¸ÀA¢ªÁqÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ CªÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ E£ÉÆߪÉÄä §AzÀÄ  fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀASÉå 159/2016 gÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016 PÀ®A. 498(J) 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A. 3 & 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಆರೋಪಿ dA§£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á;-eÁVÃgÀ ¥À£ÀÆßgÀÄ vÁ;-ªÀiÁ¤é. Fತನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ªÀĪÀÄvÁ UÀAqÀ dA§£ÀUËqÀ ºÀ¼ÉªÀĤ 28 ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, CAUÀ£ÀªÁr nÃZÀgï ¸Á;-eÁVÃgÀ ¥À£ÀÆßgÀÄ ºÁ.ªÀ.VtªÁgÀ EªÀಳನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ 2-ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ದಾರಳಿಗೆ ಅವರ ಇವರ ಸಂಗಡ ಯಾಕೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಗಿಣವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ;-13/07/2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಫಿತನು ಗಿಣೀವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ‘’ಏನಲೇ ಸೂಳಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದೇನಲೇ ಬೋಸೂಡಿ’’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ  ಬೈಯ್ದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ  ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:154/2016.PÀ®A.498(J) 504, 506, 323 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ.

¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :17.07.2016 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  5900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.