Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Oct 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
     ¢£ÁAPÀ 12-10-17 gÀAzÀÄ 1510 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÉAPÉÆç @ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà d¯ÉèÃgÀ 45 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:d¯ÉèÃgÀzÉÆrØ CgÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ §eÁeï r¸À̪Àgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 JPïì-0872 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ gÀ« vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ GqÉzÀªÀgÀÄ eÁw £ÁAiÀÄPÀ 18 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄgÁoÀ vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ¢AzÀ d¯ÉèÃgÀzÉÆrØ CgÀPÉÃgÁ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CgÀPÉÃgÁ ¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛ ZÀ£ÀߣÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÉAPÉÆç @ AiÀÄAPÉÆç wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ gÀ« FvÀ¤UÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÉÆç @ AiÀÄAPÀ¥Àà d¯Éègï 40 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: d¯ÉèÃgÀzÉÆrØ, CgÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/17 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ 12-10-17 gÀAzÀÄ ¨É½UÉΠ 1130 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÉZï.J¯ï.21 ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠫ÄãÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 36 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀÄ G:²¯Áà ªÉÄÃrPÉÃgÀ£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï PÉ®¸À ¸Á: C£ÀAvÀ¥ÀÄgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û ªÀÄ£É £ÀA. ºÉZï, J¯ï-21 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¨ÁrUÉ EzÀÄÝ, D ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À C¯ÁägÀzÀ°èzÀÝ 40 UÁæA §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï CA.Q. gÀÆ. 1,00,000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,000/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 1,02,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/17 PÀ®A 454,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 13.10.2017 gÀAzÀÄ 195 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 35,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.