Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Mar 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 16/03/2013 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÉZï.¹ 238 gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ £ÀA 08/13 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð, GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB¸Á£À¨Á¼À vÁB°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1) ]®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆmÉßÃPÀ¯ï eÁwBªÀqÀØgï ªÀAiÀÄB50 ªÀµÀð GBMPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB¸Á£À¨Á¼À EªÀgÀ°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, PÀÆ° PÉýzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07/02/13 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉUÉ ¢£ÀzÀAvÉ ªÀÄ¹Ì UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ FUÉÎ 1 wAUÀ½AzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt PÁ®Ä vÀĽzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C½AiÀÄ  DgÉÆæ £ÀA. 2] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ eÁwBªÀqÀØgï ªÀAiÀÄB32 GBªÉĵÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁBªÀÄ¹Ì EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ PÀAqÀPÀAqÀ°è PÀÆ° PÉüÀÄwÛ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©ÃqÀÄvÉÛãÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ¥Àà£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ºÀwÛgÀ PÀAqÀPÀAqÀ°è PÀÆ°PɼÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯É CAzÀªÀ£É ¦gÁå¢AiÀÄ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ §®ªÁV vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/13. PÀ®A 323,324,504,506 & 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 15-03-2013 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÁªÀj£ï r¸ÀÖ®j ¥sÁåPÀÖj PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ £ÀA. 2 G¥À PÁ®ÄªÉ ªÀqÀØgÀºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¸ÁªÀj£ï r¸ÀÖ®j ¥sÁåPÀÖj ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß M¼À¥ÀlÖ DzÉñÀ ¤Ãr ¥sÁåPÀÖjUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ JwÛPÉƼÀî®Ä ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¤ÃrzÀÄÝ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ £À¢AiÀÄ°è ¤Ãj£À C¨sÁªÀ EzÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ 1) gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀiÁå£ÉÃdgï
2) ²æäªÁ¸À ¥ÀgÀ¸À£À¯ï r¥ÁlðªÉÄAl D¦üøÀgï ¸Á: E§âgÀÆ  ¸ÁªÀj£ï r¸ÀÖ®j ¥sÁåPÀÖj ¹AUÁ¥ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁåPÀÖjUÉ £À¢¬ÄAzÀ ¥ÀA¥ï ¸Émï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ £À¢AiÀÄ°è ¤Ãj£À ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ½UÉ ¤Ãj£À C¨sÁªÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁr PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ªÀqÀØgÀºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J.©. aPÉÆÌ¥Àà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¥Á®PÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ 31 £Éà «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw. PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2013 PÀ®A. 430, 188 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

                  ¢£ÁAPÀ: 03.05.1999 gÀAzÀÄ  ²æêÀÄw vÀļÀ¹ @ vÀļÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgï, ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ-f-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ®ªÀPÀĪÀiÁ JA§ÄªÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  DgÉÆæ £ÀA.1 ®ªÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¢. gÁWÀªÀgÁªï, ªÀAiÀiÁ-37 ªÀµÀð, G-¹¤ªÀiÁ ªÉÄÃPÀ¥ï ªÀiÁ¸ÀÖgï, ¸Á-UÉÆvÀÛUÉÃj NtÂAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, 4 £Éà gÀ¸ÉÛ, 1 £Éà ªÀÄ£É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA.2 PÀȵÀÚPÀĪÀiÁj UÀAqÀ PÀA¢ªÀįÁè «ÃgÀ¥Àæ¸ÁzÀ gÁªï, ªÀAiÀiÁ-57 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-UÉÆvÀÛUÉÃj NtÂAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, 4 £Éà gÀ¸ÉÛ, 1 £Éà ªÀÄ£É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀÄvÀÄÛ 3 ²æà ®Qëöäà UÀAqÀ PÁwðPÉÃAiÀÄgÉrØ, ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á-UÉÆvÀÛUÉÃj NtÂAiÀÄ §¸ï ¸ÁÖ¥ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, 4 £Éà gÀ¸ÉÛ, 1 £Éà ªÀÄ£É, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀĪÉÆ£ÀA.9900954872 EªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉƸÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬ĸÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MvÁ۬ĸÀÄvÁÛ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå 81/2013 £ÉÃzÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 16,03,2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2013 PÀ®A 498(J), 504 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3 & 4 r.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 
 

J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

        ¢£ÁAPÀ 15.03.2013 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð,eÁw:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆ«ðºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆæ 1] ¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆzÀPÉÆAqÀ ZÁzÀgÀ J¼ÉzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ C¯Éèà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®VzÀݪÀ£ÀÄ JzÀÄÝ AiÀiÁgÀÆ JAzÀÄ PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ C°èAzÀ DgÉÆæ Nr ºÉÆÃV VqÀzÀ »AzÉ C«vÀÄPÉÆAqÀ£ÀÄ DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß J¼ÀqÀzÀ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è C°èUÉ DgÉÆæ £ÀA. 2 ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀ¨ÉâÃgï E§âgÀÄ ¸Á|| PÉÆ«ðºÁ¼À vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ

FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ, DgÉÆæü 1 ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ 2 E§âgÀÆ ¸ÉÃj £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ »ZÀÄQ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÀgÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¹zÀgÀÄ C®èzÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 16.03.2013 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2013 PÀ®A 323, 354, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(I) (X) (XI) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

  PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

       ¢£ÁAPÀ:  14-03-2013 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-03-2013 gÀ ªÀgÉUÉ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É, PÀ®ä¯ÁzÀ°è DzsÁgÀ PÁqÀ𠤫Äð¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ MzÀV¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15.03.2013 gÀAzÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 15.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ±Á¯Á ¸ÀºÀ ²Që ¤Ã®°AUÀªÀÄä £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÄÝ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄvÀÄÛ 1] ºÉZï.¦ ¸ÁÌöå£Àgï C.Q. gÀÆ. 6000/- 2] ºÉZï.¦ ¸ÁÌöå£Àgï C.Q. gÀÆ. 6000/-3] PÉ£Á£ï ¸ÁÌöå£Àgï C.Q. gÀÆ. 3000/-4] ºÉZï.¦ ¦æAlgï C.Q. gÀÆ. 5000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £À«ÄÃzÀįÁè vÀAzÉ ºÀ©Ã§Ä¯Áè ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: DzsÁgÀ PÁqÀð ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 12-4-32/6, J¯ï.©.J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA, 67/2013 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
 

 
 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¢£ÁAPÀ: 15-03-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉqÉØ¥Àà PÀA¥ÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï  EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄÆ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸ÀĪÁUÀ, DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQAiÀÄ Qr UÀÄr¸À°£À D¦üUÉ vÀUÀÄ°, ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÁUÀÆ UÀÄr¸À°£À°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 62000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÁWÀvÀ ¸ÀASÉå.02/2013 gÀ ¥ÀæPÁgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

             
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2013 gÀAzÀÄ  150 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  24,280 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.