Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jul 2012

Reported Crimes


     
                           
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
J¸ï.¹./ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                    £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ¨sÀAiÀÄå ¨ÁåUÀgï, 60 ªÀµÀð, eÁ-¨ÁåUÀgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄlªÀiÁj EªÀgÀ ¦vÁæfðvÀ D¹Û ªÀÄlªÀiÁj UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 453/2/1 ªÀÄvÀÄÛ 453/2/2 gÀ d«ÄãÀÄ «¹ÛÃtð 5-20 JPÀgÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 03.07.2012 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¥ÁµÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ CPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄĤÃgï ¥Éưøï EªÀgÀÄ ªÀÄlªÀiÁj UÁæªÀÄzÀ PÉÆÃwAiÀĪÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ EªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è zËdð£Àå ºÁUÀÆ UÀÄAqÁVj¬ÄAzÀ ºÀwÛ ©wÛzÁÝgÉ. CzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄĤÃgï ¥Éưøï EªÀgÀÄ  £ÁUÀ¥Àà £À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ zÀ©â CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èzÀÝ CªÀgÀ CPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ©ÃªÀÄAiÀÄå ¸Á: UÁgÀ®¢¤ß ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CzÉ. F§UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2012 gÀAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ¨sÀAiÀÄå ¨ÁåUÀgï, 60 ªÀµÀð, eÁ-¨ÁåUÀgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄlªÀiÁj ªÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  127/2012 PÀ®A. 447, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(5) (10) (11) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¦.Dgï. PÁAiÉÄÝ:-
                ¢B10-07-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30UÀAmÉUÉ PÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¸Á°ªÀÄ¥Àà eÁwBªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð ¸ÁBPÀÄgÀPÀÄAzÁ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀ «zÀÄåvï mÁæ£Àì¥sÁgÀägÀ¢AzÀ 1] zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ,2] ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ eÁwB£ÁAiÀÄPÀ,3] UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸ÁB PÀÄgÀPÀÄAzÁ ªÁ¹UÀ¼ÀÄ.vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ «zÀÄåvÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ gÁªÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ, §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ À zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2012 PÀ®AB 447,323,324,355,504,506,¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 [1] [r] ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                  ®PÀëöät¸Áé«Ä vÀAzÉ PÉÆArPÁj AiÀÄ®è¥Àà, 28 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, §qÉøÁ§ vÀAzÉ PÉÆArPÁj AiÀÄ®è¥Àà, 32 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ PÉÆArPÁj AiÀÄ®è¥Àà, 30 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£,À  zÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, PÉÆArPÁj AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, 60 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À,ºÁUÀÆ  §eÁj vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå, 40 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ eÁw-PÀÄgÀħgÀ ¸Á-UÁtzsÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÁtzsÁ¼À ¥ÀAZÀªÀÄÄT DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄgÀPÀ®ªÀÄä zÉëAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£À EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɬĸÀĪÀ læ¸ïÖ PÀ«ÄnAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ, ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ¸ÀzÀj læææ¸ïÖ£ÀÄß EwÛÃZÉUÉ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ N.J¸ï £ÀA. 119/2004 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è  ²æäªÁ¸À DZÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁZÁgÀ, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-UÁtzsÁ¼À vÁ-f-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ   ªÉÄÃgÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2012 PÀ®A 120 (©), 465, 467, 468, 420, 109 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.07.2012 gÀAzÀÄ  67    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  12600-/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.