Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Aug 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢-07-08-2014  gÀAzÀÄ 7-8 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ aAZÉÆÃr (§¸Áì¥ÀÆgÀÄ) ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå PÀA¨Ágï ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:aAZÉÆÃr (§¸Áì¥ÀÆgÀÄ zÉÆÃrØ] FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ C £ÉÆêÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ wªÀÄäAiÀÄå£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08-2014 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ jêÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ 08-08-2014 gÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢:09-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æà wªÀÄäªÀé UÀAqÀ wªÀÄäAiÀÄå PÀA¨Ágï ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ GzÉÆåÃUÀ-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:aAZÉÆÃr (§¸Áì¥ÀÆgÀÄ zÉÆÃrØ) FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 15/2014 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

             ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɪÀÄÆzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £ÀÆgï ªÀĺÀäzï J¯ÉUÁgï , ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: §mÉÖ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ºÁªÀ: PÁn¨É¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀÆgï ªÀĺÀäzï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV §Ä¢Ý§æªÉĬÄAzÀ §ÄUÀÄ®Ä §ÄUÀÄ®Ä DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤zÉÝ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÁgÀªÁqÀzÀ ªÉÄAl¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ: 09-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ , ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀÆgïªÀĺÀäzÀ£ÀÄ M§â£Éà vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ¸ÉÃrØ£À°è ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà vÀ£ÀVzÀÝ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÀ£À¢AzÀ ¸ÉÃrØ£À §°è¸ïUÉ mÉAV£À ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA.13/2014, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
                 ದಿನಾಂಕ  09.08.2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 7.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¤AUÀªÀÄä vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¸Á: ºÀnÖ ºÁ.ªÀ PÉÆÃoÁ FPÉAiÀÄÄ  ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ CªÀÄgÉñÀ ¸ÀdÓ£À¸ÀgÉÆÃd UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆÃoÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಿನಾಂಕ 22.08.2014 ರಂದು ನ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ವಾಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತಾ ಅಕೆಗೆ ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಆರೋಪಿತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಇವಳು ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದುಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2014 PÀ®A : 341, 323, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ²æêÀÄw§¸À°AUÀªÀÄäUÀAqÀCA§tÚ ªÀAiÀĸÀÄì  25 ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ  vÁ:ªÀiÁ£À« FPÉUÉ FUÉÎ 5  ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉDgÉÆæ£ÀA1CA§tÚvÀAzÉDzÉ¥Àà35ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ gÀªÀgÉÆA¢UÉ »AzÀÆ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ CAiÀÄå¥Àà vÁvÀ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è  dgÀÄVzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀݼÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ DgÉÆæ £ÀA.1 FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ EzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ CAvÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸À»¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÉAiÉÄà fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EvÀÄÛ. ¥ÀÄ£À: DgÉÆæ £ÀA 2) w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ AiÉÆÃUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð,ªÀÄ £ÉUÉ®¸À¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ3)®PÀëöätvÀAzɺÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà52ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ  4) ªÀiË£ÉñÀ ¥ÀAZÉÃgÀ ±Á¥ï 45 ªÀµÀð ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀiÁvÀÄ PÉý DgÉÆæ £ÀA 1 FvÀ£ÀÄ DPÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃrwÛzÀÝ£ÀÄ, C®èzÉà DgÉÆæ £ÀA 2 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝgÀÄ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 jAzÀ 4 gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉà ‘’J¯É ¸ÀÆ¼É £ÁªÀÅ ºÉýzÀAvÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À¬ÄAzÀ  ºÀt vÀgÀ°®’’è ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀqÉ JAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA.2 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ zÀ©âzÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ vÁ½ ©aÑPÉÆqÀÄ E®èzÉà EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À SÁ¸ÀV zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 87/2014 PÀ®A: 498(J). 504. 323.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.08.2014 gÀAzÀÄ    86 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.