Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Oct 2017

Reported Crimes


                                                        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

¢£ÁAPÀ: 07-09-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ ºÀAa£Á¼À, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ಈತನ vÀAzÉ AiÀiÁzÀ °AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀ¤vÁ, 19 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉ ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CªÀgÀ HjUÉ ºÉÆÃV ªÀ¤vÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ªÀ¤vÁ FPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ PÀA¥sÀÆålgï ªÀÄÄ¢ævÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ಸಿಂಧನೂರು ಪೊಲೀಸ್ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/2017 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ದಿನಾಂಕ.02-10-2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 06-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಾದ  ²æêÀÄw ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀtÚUËqÀæ 40 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á-aAZÉÆÃr ರವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01-10-2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಹರಂ ನಿಮಿತ್ಯ ದೇವರನ್ನು  ನೋಡಲು  ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರಾದ ) ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §ÄqÀØAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ 3) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 4) ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥À¥Àà    5) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà 6) wªÀÄätÚ vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 7) ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ 8) ²ªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ 9) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄätÚ 10) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ¸Á-J¯ÁègÀÄ aAZÉÆÃr UÁæªÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾಳಿಗೆ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಎಂದು ಅವಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. UÀÄ£Éß £ÀA.202/2017 PÀ®A:  143, 147,148, 323,324, 354, 504 R/W 149 IPC ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.


ದಿನಾಂಕ.02-10-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ¸Á¹éÃUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-aAZÉÆÃr ಈತನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 01-10-2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಲಾಯಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕುರುಬ ಜನಾಂಗದ ಪದ್ದಮ್ಮಳಿಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜನಾಂಗದ ಮುದ್ದೆಪ್ಪನು ಕೂಗಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ ಆರೋಪಿತರು ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜನಾಂಗದ ಓಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈದಾಡಿದಾಗ ಗಾಯಾಳು ದುರಗಪ್ಪನು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬೈದು ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆ ದ್ವೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 02-10-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಾಯಾಳು ದುರಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನಾಗಮ್ಮಳು ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರೇಲ್ಲಾರು ಆಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ದುರಗಪ್ಪನಿಗೆ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲೇ ಬ್ಯಾಡ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನದು ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಹೋದ ನಾಗಮ್ಮಳಿಗೂ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 201/2017 PÀ®A:  143, 147,148, 341, 323,324, 504,506 R/W 149 IPC & 3(1) (R) (S) , SC, ST Act 1989 wzÀÄÝ¥ÀqÉ PÁAiÉÄÝ 2015 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                                                                
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 03.10.2017 gÀAzÀÄ 140 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 27,300/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.