Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

25 Sep 2017

Reported Crimes                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ-:25/09/17 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಎನ್, ಆನಂದರಾವು ತಂದೆ ಬಾಬು 25 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮಾದಿಗ ಲಾರಿ ನಂ-ಎಪಿ-16 ಟಿ ಈ 2419 ರ ಕ್ಲೀನರ್ ಸಾ:ಚಿತ್ತೇಲಾ ಮಂಡಲ:ವತ್ಸಾವಾಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ 9949693837 FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಲಾರಿ ನಂ-ಎಪಿ-16 ಟಿ ಈ 2419 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಇದೆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುರಾವು ಈತನು ಚಾಲಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ-21/09/17 ರಂದು ಈ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ದಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ-21/09/17 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜವಳಗೇರಾ ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ ಹಂಸನಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೋಳಿಸದೆ ಲಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಆರೋಪಿ ಬಾಬುರಾವು ಈತನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಬಲಗಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಈತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗದಗ ಸಿ.ಎಸ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಬಾಬುರಾವು ಈತನು ದಿನಾಂಕ-25/09/17 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ 06-10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-193/2017 ಕಲಂ-279,304() .ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 24-09-2017 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è  ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÁåvÀ£ÀnÖ 35 ªÀµÀð EvÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 36 E¹ 6338 £ÉÃzÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨Ájà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¨Áj gÀ¨sÀ¸ÀzÀ°è ºÁ¬Ä¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä DzÀ¥Àà¤UÉ UÀzÀÝ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÀÄ®QUÉ eÉÆgÁzÀ M¼À ¥ÉmÁÖV ¨Áj gÀPÀÛ ºÉÆgÀ §AzÀÄ, §®¨sÀÄd ªÀÄÄjzÀÝAvÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ PÀA¥ÀÆålgÀß°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA: 213/2017 PÀ®A.279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 25.09.2017 gÀAzÀÄ 156 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 24,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.