Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 20.08.2013 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ 8.35 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è                       ²æÃ. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà.r. vÀAzÉ zÁ¼À¥Àà, 42 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: J.E.E   ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-5/200-© Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀ J.n.JA. PÁqïð vÀ£Àß  ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä SÁvɬÄAzÀ J.n.JA ªÀÄÆ®PÀ 10,000/-gÀÆ. 10,000/-gÀÆ. 5000/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 25,000/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ vÀªÀÄä ªÉÆèÉʯï UÉ J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 21.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À ±ÁSÉAiÀÄ  ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ vÀªÀÄä J.n.JA. ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä SÁvÉAiÀÄ°è EzÀÝ 25,000/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt qÁæ DVzÀÄÝ RavÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2013 PÀ®A: 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ªÀiÁ»wzÁgÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ »gÉç¸Àì£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ; 38 eÁ;UÁtÂUÉÃgï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÉ, §¸Àì¥ÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä FPÉUÉ 5-6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®.è ¢£ÁAPÀ:-23-8-2013 gÀAzÀÄ 11;15 J,JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C¸ÀéªÀ¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÀªÁw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉìÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 2;55 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.08.2013 gÀAzÀÄ  11 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   5700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.