Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Dec 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w::
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢-02-12-2014 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ಮೂಡಲಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ದುರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರ ಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಬಾಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಹಿರೇಮನಿಯವರು ವಯಸ್ಸು 46 ವರ್ಷ ಜಾ: ನಾಯಕ ಉ:ಕಿರಾಣಿ  ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ-ಮುಡಲಗುಂಡ FvÀ£À ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಬದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 02-12-2014-2014 ರಂದು 23-30  ಗಂಟೆಗೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೆಂಪು ರವ, ಮೈದ ಹಿಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ, ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಓಳ್ಳೆ ಏಣ್ಣೆ ನಗದು 6000/- ಸಾವಿರ ರೂ/-ಇತ್ಯಾದಿ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಅ//ಕಿ// 86750 ರೂ /-(ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಏಳು ನೂರಾ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ) ಗಳಷ್ಠು ರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಲೂಕ್ಸಾನು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 08/2014 CrAiÀÄ°è   ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-                                                                          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.12.2014 gÀAzÀÄ  115¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.