Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀÄgÉÃR UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ PÀªÀiÁägÀ, ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð, eÁ:PÀªÀiÁägÀ, G:SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á:¸ÀºÀ¨ÁzÀ, ºÁ.ªÁ.§£ÉßÃgÀÄWÀlÖ gÀ¸ÉÛ ¸ÉÊ£ï ºÀÄqï C¥ÁlðªÉÄAmï ºÀgÀ¥Àà£À ºÀ½î ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ತವರೂರಾದ ಶಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ  ಹಾಗೂ ತನ್ನ ತಂಗಿಯರಾದ ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಉಷಾ ಇವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ ನಂ.ಕೆಎ51 ಎಂ.ಹೆಚ್ 4639 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:29/04/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶಹಾಬಾದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:30/04/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04-50 ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಿಂಗಸೂಗುರು-ಕಲ್ಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ನಮೂದಿತ ಆಪಾದಿತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಟರ್ನಿಂಗನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಆಪಾದಿತನಿಗೆ ಬಲಗೈ ತೊಳಿಗೆ, ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ತಂಗಿ ಗೀತಾಳಿಗೆ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಎಲಬು ಮುರಿದಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂಗಿ ಉಷಾಳಿಗೆ ಯಾವೂದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/16 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                ದಿನಾಂಕ 29-04-2016  ರಂದು gÀ« vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: «ÄgÀ®UÀÄAqÁ , zÉÆ© ZÉÃgÀĪÀÅ  ªÀÄAqÀ® f: £À¯ÉÆÎÃAqÀ ( J¦  ) FvÀ£ÀÄ ¨ÉƯÉgÀÄ ¦Pï C¥ï ªÁå£ï £ÀA n J¸ï 05 AiÀÄÄJ 4405 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ  £Àqɹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉ J¸ï Dgï n ¹  §¸Àì £ÀA PÉ J 34-J¥sï -843 J¹  £ÉzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ §¹ì£À  »A¢£À EAf£ï  ¨sÁUÀ dRAUÉÆrzÀÄÝ  ªÀÄvÀÄÛ  ¨ÉƯÉgÉÆ ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dRAUÉÆrzÀÄÝ DzÀgÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ gÀ« ªÀÄvÀÄÛ ²Ã£ÀÄ ºÁUÀÆ gÀ«AzÀæ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÀ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2016 ಕಲಂ 279, 337, ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ: 29-04-2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ «.J¸ï. »ÃgɪÀÄoÀ ¹.¦.L °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄgÀªÀgÀÄ PÀĦàUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ G¥ÀÄà ¤ÃgÀÄ ¨sÁ« ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzsÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¹QÌ©zÀÝ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ EvÀ¤AzÀ ºÀt 1520/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 3) ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ  J®èªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-04-2016 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 10.30 UÀAmÉUÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2016 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DåPïÖ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

CPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 29-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ©ZÁÑ° ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA.499 £ÉÃzÀÝgÀ°è 2 1/2 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¨Á¼É vÉÆÃl ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¨Á¼É UÉÆ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ºÀAvÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ   ¢£ÁAPÀ 27-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¨Á¼É vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆÃ¥Á® JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ. ¨Á¼É vÉÆÃlzÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉAmï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ ©¹®Ä ºÁUÀÆ UÁ½AiÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÀgÉAmï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÁQ ¨ÉAQAiÀÄ Qr ºÁjzÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨Á¼É vÉÆÃlPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀzÁV w½¸À®Ä ¦ügÁå¢ PÀÆqÀ¯Éà ©ZÁÑ° ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Á¼É vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«vÀÄÛ. ¨Á¼É vÉÆÃlzÀ ªÉÄÃ¯É PÀgÉAmï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ ©¹®Ä ºÁUÀÆ UÁ½AiÀÄ gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÀgÉAmï ªÉÊgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÁQ ¨ÉAQAiÀÄ Qr ºÁjzÀÝjAzÀ CAzÁdÄ 6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¨Á¼ÉUÉÆ£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁV ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA.02/2016 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                  

                                                                                 
     ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :30.04.2016 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.