Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Jan 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 07/01/17 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ  ªÁqÀð £ÀA.14 gÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¹¹ gÀ¸ÉÛ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ eÉ.E. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ E®èzÉà DgÉÆæ gÁªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ DgÀA©ü¹zÀÄÝ, CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ    ¥ÀnÖ 37 ªÀµÀð eÁw bÀ®ªÁ¢ f¯ÁèzsÀåPÀëgÀÄ, CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÉÃ£É ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ gÁªÀÄÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/17 PÀ®A 504 323 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï¹/ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :08.01.2017 gÀAzÀÄ 129 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.