Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Sep 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
             ¦üAiÀiÁð¢ F.²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 30 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G: ZÁ®PÀ ¸Á:¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw PÀĪÀiÁj UÀAqÀ gÁªÀÄPÀȵÀÚ 48 ªÀµÀð eÁw PÀªÀiÁä G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18/9/15 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£À DmÉÆà £ÀA.PÉJ-30 J-6283 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¢AzÀ PÁgÀlV UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ UÉÆÃgɨÁ¼À PÀªÀiÁ£ï ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ PÀĪÀiÁj PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ DgÉÆæ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 19/9/15 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 19/9/15 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¨Á¯Áf ¹AUï 44 ªÀµÀð eÁw gÀd¥ÀÆvï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«.FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ¨Á¯Áf¹AUï vÀAzÉ ±ÉõÀÄ gÁªÀĹAUï    62 ªÀµÀð eÁw gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á:dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36 qÀ§Æèöå-4664 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  PÀ«vÁ¼À »gÉà PÉÆmÉßÃPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀgÉUÀÄqÀØ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ J-2 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï  £ÀA J¦-03 nJ-6273 mÁæöå° £ÀA.J¦-03 nJ 6274 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊmï, j¥sÉèÃPÀÖgï, EArPÉÃlgÀ C¼ÀªÀr¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨Á¯Áf ¹AUï FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/15 PÀ®A 279,283, 304(J) L¦¹ & 177 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ 19-09-2015 ರಂದು 07.15 ಎಎಂ ಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಆರೋಪಿ ಕೆ.ನಾಗರಾನ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿತನು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಪೋಚಗಳನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಂದ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 48 ಓಲ್ಡ್ ಟಾವರಿನ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪೌಚುಗಳು ಅಂ.ಕಿ 2880/-ರೂ. ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 271/2015 ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಆಕ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿ.19-09-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 07-30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮುನಿಪತಿ ತಂದೆ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಆಲ್ಕೋಡ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತವಯ-67ವರ್ಷ,:ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ  FvÀನು ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಗಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಮುನಿಪತಿ ಆಲ್ಕೋಡ ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ      ವಯ-40ವರ್ಷ,:ವ್ಯವಸಾಯ ಸಾ:ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಎಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಹೊಲ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಒನಕೆಯಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಲ ರಜಿಸ್ಟರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 188/2015, PÀ®A: 326,504, 506 L.¦.¹. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ 19.09.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಡಾ// ಶಿವರಾಜ ಬಿ.ಕೆ.  ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಯತಲಾಬ್ ರಾಯಚೂರು ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಎನೆಂದರೆ ಸಿಯತಲಾಬ್ ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ವಂಡ್ರಪ್ಪ ವಯಾ 12 ವರ್ಷ, ಜಾತಿಃ ಎಸ್.ಸಿ. (ಮಾದಿಗ),  4 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾಃ ರೂಪನಗುಡಿ ಗ್ರಾಮ ತಾಃಜಿಲ್ಲಾಃಬಳ್ಳಾರಿ. ಈತನು ತಮ್ಮ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ  ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 14-7-2015 ರಂದು ಸಿಯತಲಾಬ  ಎರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 4.30 ಗಂಟೆ ಯಾದರು ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಯಚೂರು ರವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ 199/2015 ಕಲಂ ಬಾಲಕ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
    


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.09.2015 gÀAzÀÄ 16 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2500/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.