Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Mar 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

     ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄzsÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-J¸ï-4440 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ, ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-J¸ï-4440 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß UÉÆgÉèÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÁ®¥Àà ¨sÀdAwæ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-42-J¥sï-1478 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¨ÁåqÀÓ £ÀA. 4160, ªÀÄÄAqÀgÀV r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆgÉèÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §¸ÀÄì ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖ, gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÆ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, §®UÉÊ gÀmÉÖ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, JqÀªÉÆtPÉÊ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À£ÀÄß 108 CA§Æ宣ÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

         ¦üAiÀiÁð¢ CqÁØ® £ÉÆÃPÀgÁdÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt, ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ:PÁ¥ÀÄ, G:CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á:zÉøÁ¬Ä PÁåA¥ï (²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ) vÁ:UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀj§âgÀÄ £ÁAiÀÄÄØ Vj¨Á§Ä EªÀgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¹»wAr vÀgÀ®Ä ªÀÄÈvÀ£ÀÄ zÉøÁ¬Ä PÁåA¦¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37-J¸ï-7617 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÉÃAzÀæ£ÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¹Ãn£À°è PÀĽwÛzÀÝ£ÀÄ. UÉÆgÉèÁ¼À UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-03-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¨ÁgÀzÉà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è EgÀĪÀ ¹zÀÞ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼À EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ºÉÆÃV UÀzÉÝAiÀÄ°è£À ¯ÉÊn£À PÀA§ªÉÇAzÀPÉÌ lPÀÌgï DVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÉÃAzÀæ EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ£À §®vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÉÃAzÀæ£À JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ ªÀÄÄj¢vÀÄÛ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ, §®UÁ°UÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 26/2017 U/s 279, 338, 304 (A) Ipc CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 2/03/17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ , 40 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, (J¸ï.¹) MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀ  FvÀನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ದಿನಾಂಕ 28/02/17 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಾನವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಂದು  ರಾತ್ರಿ 11.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಆರೋಪಿ ಪ್ರಮೋದ ತಂದೆ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ  ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳಾದ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿಯವನು ಅಯ್ಯಮ್ಮಳಿಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಹನುಮಯ್ಯ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ ಕಬ್ಬೇರ್,, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಹರಿಹರ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಧರ ತಂದೆ ಅಮರಯ್ಯ ಇವರುಗಳು ಪ್ರಚೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ  ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 73/17 ಕಲಂ 366 () , 109 .ಪಿ.ಸಿ. ಹಾಗೂ 3 (2) (5) ಎಸ್.ಸಿ. / ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ..
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ 02/03/2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಡದರಗಡ್ಡಿ ಸಿಂಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆರೋಪಿತನ ಹೊಲದ ಬದುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ 1) §¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50ªÀµÀð 2) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25ªÀµÀð, 3) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23ªÀµÀð, 4) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ: 44ªÀµÀð 5) ©ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25ªÀµÀð, 6) CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23ªÀµÀð, 7) ©üêÀĪÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45ªÀµÀð J¯ÁègÀÄ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀqÀzÀgÀUÀrØ  gÀªÀgÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಡ ದಾರಿಯ ಸಂಬಂದ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ,ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಗೆ ಕೊಲಡಿಯಿಂದ ಎಡ ಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಆರೋಪಿತರು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಃಖಪತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಸದರಿ ಜಗಳವು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರ ನಡುವೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೀಗುವ ದಾರಿಯ ಸಂಬಂದ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2017  PÀ®A 143,147,148,504,324,307 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è   ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :02.03.2017 gÀAzÀÄ 201 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 25400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.