Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢B14-02-2013gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ªÀiÁ£À« gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁåA¥ÀÄ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁwBªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-27ªÀµÀð GB¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À ¸ÁBºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥À®ìgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀABPÉ.J-36/JPïì-2097£ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄ UÀqÉ vÀ£Àß CtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA§gÀ PÉ.J-36/1784gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀiÁgÉ¥Àà E§âgÀÆ PɼÀUÉ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2013 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ :15-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ «zÁå ¥À©èÃPï ±Á¯É ºÀwÛgÀ ZÀAzÀÄæ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-35/ 7851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: zÉñÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà . FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀæµÀgï £ÀA PÉJ-35/ 7851 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÁUÀgÁeï ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀóð, eÁ: §rUÉÃgï G: ¹AUÁ¥ÀÆgÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è EAf¤ÃAiÀÄgï ¸Á: zÉñÀ£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà FvÀ£À CPÀ̼À ¹ÃªÀÄAvÀ PÁgÀt ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï HjUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §®UÀqÉ ªÀÄUÀÄ먀 ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 05 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.22/2013 PÀ®A.279 ,337, L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-24-10-12 ªÀÄzÁåºÀß 12-30 jAzÀ 27-10-2012 ¨É¼ÀVÎ 9-00 UÀÀAmÉ ªÀÄzÁåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå ¸Á: zÉë PÁåA¥À PÁgÀlV¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV EªÀgÀÄ PÀÆr ¹AzsÀ£ÀÆj£À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EgÀĪÀ E¯Á» EAf¤AiÀÄjAUï ªÀPÀìð ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ªÀ: 70 ªÀµÀð: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §Ä¢Ý¤ß vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖj£À mÁåç° £ÀA PÉ.J 36 n 7328 ZÉ.¹ 41 C,Q 45.000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d¦Û ªÀiÁr mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr F ¢£À §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ mÁæö° PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀªÀgÀÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.21/2013 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

    UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 
 

¢B15-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ eÁwB®ªÀiÁtÂ,ªÀAiÀÄ-24ªÀµÀð,GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBªÀÄÄQðUÀÄqÀØ gÁªÀĹAUÀ£ÁAiÀÄÌvÁAqÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄQðUÀÄqÀØ gÁªÀĹAUÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ CªÀÄgɱÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀ¨ÉÃqÁ ¨ÉÆøÀÆr ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀ¯ÉUÉ PÀÄnÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DgÉÆæ dA§tÚ, UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2013 PÀ®AB 324,323,355,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 15.02.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀiï gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ,CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÉÆåÃw UÀAqÀ wªÀiÁägÉrØ ¸Á: D±ÉÆÃPÀ r¥sÉÆà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÁZÀåªÁV §åzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä §ªÀÄzÀÄ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀiï FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 323,324,354,504,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀægÀPÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
 

¢£ÁAPÀ;-15/02/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÁ½AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀzÉÝUÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÀAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀAPÀl DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÉÆÃvÁß¼À D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀAeÉ 4-25 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ PÁ½AUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ;-¨sÉÆ«, G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á;-DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2013 PÀÀ®A.,174 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà TÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ£ÁAiÀÄÌ ¥ÀªÁgÀ 50ªÀµÀð,®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ºÉZï.J£ï vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÉà ªÉʵÀªÀÄå«lÄÖPÉÆAqÀÄ 1) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ£ÁAiÀÄÌ ¥ÀªÁgÀ 2) gÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 3) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ 4)ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ gÁd 5) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ£ÁAiÀÄÌ J¯ÁègÀÆ ¸Á-ºÉZï.J£ï vÁAqÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ-15/02/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä §gÀÄvÉÛãÀ¯É CAvÁ CAzÀÄ vÀ¯É §Vι PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ,PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ,§® ªÉÆtPÁ°£À PɼÀUÉ,vÀ¯ÉUÉ,¥ÀPÉÌUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÉįÁè ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À ¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2013 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506(2) gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®QëöäÃUÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: AiÀÄ®èªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀªÀÄä eÁwAiÀÄ eÉÆåÃw vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ gÁdÄ,¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÀÄð¯Á ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ aPÀ̪ÀÄä ¸ÀgÉÆÃeÁ EªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀUÀĪÀzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ CªÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÆåÃw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÉÆÃd EªÀgÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À DqÀÄwÛzÀÝ ±À§ÝªÀ£ÀÄß PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §ªÀÄzÀÄ CªÀjUÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2013 PÀ®A: 147,148,323,326,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.02.2013 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.