Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Dec 2015

Reported Crimes

                                                                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ: 10-127-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.0 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಸಿಯಾತಲಾಬ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಷಾಸು ತಂದೆ ದಿ: ಮಸ್ತಾನ್ ವಯ: 9 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹಿಂದು  4 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈತನು ದಿನಾಂಕ: 08-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿಯವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 277/2015 ಕಲಂ: ಬಾಲಕ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ ¨sÁªÀavÀæ
 
PÁuÉAiÀiÁzÀ ಷಾಸು ತಂದೆ ದಿ: ಮಸ್ತಾನ್ ವಯ: 9 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹಿಂದು  4 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ AiÀÄ ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ:-
.            
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀÄì
UÀAqÀÄ, ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
4 ¦üÃmï vɼÀî£É ªÉÄÊ PÀlÄÖ,
ªÉÄʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
UÉÆâü §tÚ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, JqÀUÀtÄÚ ªÉļÀUÀtÄÚ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAzÀ §Ä¢Ý
PÀÆzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛzÉ.  
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ, »A¢, vÉ®UÀÄ
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
1)¤Ã° §tÚzÀ CzsÀð vÉÆý£À ±ÀlÄð, UÁqÀ ¤Ã° §tÚzÀ ºÁ¥ï ¥ÁåAmïÀ  zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
UÀÄgÀÄw£À a£ÉíUÀ¼ÀÄ
JqÀUÀtÄÚ ªÉļÀUÀtÄÚ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÊ»PÀ H£ÀvÉ
E¯Áè
¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå
08532-226148
¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) ªÉÆ.¨ÉÊ £ÀA: 9480803845


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 10.12.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAl UÁæªÀÄzÀ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ Nt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)    ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಗೂಡುಸಾಬ ವಯಾ 65 ವರ್ಷ, : ಒಕ್ಕಲುತ, ಸಾ: ಚಿದಾನಂದ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗುರುಗುಂಟಾ EªÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಂಬರ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವನನ್ನು ಮತ್ತು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 1)    ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 4480/-2)   ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï ªÉƨÉʯï CQ-300/-3) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè  4) MAzÀÄ ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß .ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತ ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 31/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11.12.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA;206/2015 PÀ®A. 78(111)     PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ¢£ÁAPÀ: 10.12.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð,     eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಂಬರ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವನನ್ನು ಮತ್ತು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ.2850/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï 3) MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 30/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11.12.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA;205/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2015 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,500/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.