Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ದಿ.06-06-2014ರಂದು ರಾತ್ರಿ 00-30ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗವಾಟ, ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ,    ವಯ-31ವರ್ಷ, :ಟೈಲರ ಕೆಲಸ  ಸಾ:ಗೋಲದಿನ್ನಿ  EªÀgÀ ಟೈಲರ ಶಾಪಿಗೆ,ಹೋಟೆಲಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅವುಗಳ ಲ್ಲಿದ್ದ ಟೈಲರ ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನು, 3 ಟೈಲರಿಂಗ ಮಿಶನಗಳು,1- ಬಟ್ಟೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಕಟ್ಟಿಗೆಟೇಬಲ್,1-ಕರೆಂಟಿನ ಮೋಟಾರ,1-ಸೀಲಿಂಗ ಪ್ಯಾನ್,7-ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಖುರ್ಚಿಗಳು, ಹೊಲೆಯಲು ಬಂದಿರುವ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳು,1-ಅಂಗಡಿ ಕಪಾಟು, ಹೋಟೇಲ್ ಸಾಮಾನು ಗಳು,1-ಅಲ್ಮರಾ,ದವಸ ದಾನ್ಯ ಕಿರಾಣಿ, ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಅ.ಕಿ. 1,60,000=00 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಿವೆ ಈ ಘಟನೆ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವು ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :6/2014 CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ..
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

   ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqsÀ ¹zÀÝtÚ ¸ÀÆ®VwÛ 22ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- gÁªÀÄ£Á¼À FPÉUÉ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁzÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ 1) ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 2) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 3) §¸ÀªÀÄä UÀAqsÀ gÀAUÀ¥Àà 4) DAd£ÉÃAiÀÄå  J¯ÁègÀÄ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á- gÁªÀÄ£Á¼À £ÉÃzÀݪÀgÀÄ. ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ZÉ£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀvÉÛ PÁ¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ. C®èzÉ ¢£ÁAPÀ -06/06/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ  ºÉÆqÉzÀÄ F ¸ÀƼÉAiÀÄ£ÀÄß  DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ  PÀ¼ÀÄ»¹ ©qÀÄ  E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß  AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÉgÉUÉ  ¨Á«UÉ ºÁQ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .CAvÁ EzÀÝ UÀtÂÃQPÀÈvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2014 PÀ®A,-498(J),323,504, 506 ಸಹಿತ 34 L¦¹, CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁRÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2014 gÀAzÀÄ 29 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.